Hbk-löf­ten lyfts upp i A-trup­pen

FOT­BOLL: TON­Å­RING­AR KLA­RA FÖR A-TRUP­PEN

Hallandsposten - - Sidan 1 - CARL FREDRIK JO­HANS­SON [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 31

Halm­stads BK lyf­ter upp fy­ra ton­årsta­lang­er ur de eg­na le­den till A-trup­pen in­för 2018. ”Det känns väl­digt ro­ligt”, sä­ger mitt­fäl­ta­ren Emil Tot Wik­ström, 18.

För­u­tom Emil Tot Wik­ström är det mitt­bac­ken Isac Larsson, 16, pojklands­lagsmitt­fäl­ta­ren Isac Har­rys­son, 16, och anfallaren Rasmus Wi­e­des­heim-paul, 18, som har skri­vit flerårs­kon­trakt med den all­svens­ka jum­bon.

– Vi har en gans­ka tyd­lig stra­te­gi för vad vi vill gö­ra. Vi tror på vår egen aka­de­mi och på ett an­tal av de yng­re spe­lar­na – och där finns någ­ra till som är med och kon­kur­re­rar, sä­ger HBK:S ord­fö­ran­de To­ny Karls­son.

RASMUS WI­E­DES­HEIM-PAUL, som är son till för­re Hbk-mål­vak­ten Håkan Svens­son, gjor­de ny­li­gen all­svensk de­but i se­ger­mat­chen mot IFK Norr­kö­ping.

Han liksom Larsson, Har­rys­son och Tot Wik­ström har även sig­ne­rat star­ka in­sat­ser i U21-la­get un­der hös­ten.

Nu får de möj­lig­het att eta­ble­ra sig på se­ni­or­ni­vå, oav­sett om HBK spe­lar i Allsvenskan el­ler i Su­pe­ret­tan näs­ta år.

Emil Tot Wik­ströms kon­trakt är på tre år och blir ett full­vär­digt se­niorav­tal när han går ut gym­na­si­et till som­ma­ren.

– Det är en jät­te­ro­lig upp­le­vel­se att få skri­va på och gö­ra någon­ting man verk­li­gen gil­lar. Un­der den se­nas­te ti­den har jag va­rit med och trä­nat och spe­lat med U21 och kom­mit in bra i grup­pen. Så det känns väl­digt ro­ligt, sä­ger han.

TOT WIK­STRÖM SPE­LAR helst of­fen­siv mitt­fäl­ta­re och är bå­de en duk­tig fram­spe­la­re och en vass av­slu­ta­re. Han bör­ja­de spe­la fot­boll i Le­i­kin och mel­lan­lan­da­de där­ef­ter i Snöstorp Ny­hem in­nan det blev HBK i 10–12-års­ål­dern.

På tis­da­gen spe­la­de han från start när Boll­klub­ben slog Häcken bor­ta med 3–1 (3–1) och hål­ler fi­nal­hop­pet vid liv med två mat­cher kvar i U21slut­spe­let.

Två mål av Alex­an­der Ru­ud Tve­ter och ett av Niko­lai Al­ho gav HBK en 3–0-led­ning in­nan Häcken re­du­ce­ra­de på en hör­na.

Emil Tot Wik­ström ut­gick dock un­der pa­u­sen med rygg­pro­blem.

– Jag gick upp i en luft­du­ell och fick en knuff i luf­ten. Det var svårt att kon­trol­le­ra och så lan­da­de jag på ryg­gen, men det ska nog in­te va­ra nå­gon fa­ra. Jag kom­mer nog ba­ra att va­ra li­te stel fram­ö­ver, sä­ger han.

HBK har även för­längt kon­trak­tet med lång­tids­ska­da­de mitt­fäl­ta­ren Alex­an­der Ar­vids­son, 19, över näs­ta år. Där­med är 19 se­ni­or­spe­la­re kon­trakts­bund­na in­för 2018.

DE MED UT­GÅ­EN­DE kon­trakt och där ing­et be­sked om fram­ti­den än­nu har kom­mu­ni­ce­rats är mål­vak­ter­na Isak Pettersson och Mal­kolm Nils­son, mitt­bac­ken Mar­cus Jo­hans­son, mitt­fäl­ta­ren Abou­ba­kar Kei­ta och anfallaren Alex­an­der Ru­ud Tve­ter.

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM/ARKIV

FRAMTIDSLÖFTE. Of­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren Emil Tot Wik­ström – här i en ti­di­ga­re U21-match mot Häcken – är en av fy­ra ton­å­ring­ar som flyt­tas upp i Halm­stads BK:S A-trupp in­för 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.