Ping­is­bord lot­ta­des ut till Park­sko­lan

Hallandsposten - - Laholm - JO­NA­TAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

Tom­bo­lan fick av­gö­ra vil­ken sko­la som skul­le få det tolf­te och sista ping­is­bor­det som La­holms BTK Ser­ve de­lar ut in­för världs­mäs­ter­ska­pet i bord­ten­nis. Lot­ten föll på Park­sko­lan i La­holm.

Ut­lott­ning­en äg­de rum i sam­band med att bord­ten­nis för­e­ning­en vi­sa­de upp sig på köp­cent­ret Mell­by cen­ter i Mell­byst­rand i lör­dags.

Al­la besökare som vil­le fick skri­va nam­net på en sko­la i La­holms el­ler Båstads kom­mun på en lapp och läg­ga i tom­bo­lan. Bland ett 40-tal lap­par drogs se­dan en där det stod ”Park­sko­lan”.

– De har fått ett ping­is­bord ti­di­ga­re, men har det up­pe på La­ga­holms­sko­lan där sjät­teklas­sar­na går. Nu kan de ha ett på Park­sko­lan ock­så, sä­ger Kaj Karls­son, för­e­ning­ens ord­fö­ran­de.

Han tyc­ker att det är vik­tigt att ping­is­klub­ben kom­mer ut och vi­sar upp sig, sam­ti­digt som man vill ska­pa li­te ex­tra upp­märk­sam­het kring lag-vm i bord­ten­nis i Halm­stad som bör­jar 29 april.

– JAG TROR ATT det be­ty­der rätt myc­ket på sikt. Vi vill ock­så vi­sa vå­ra oli­ka pro­jekt, till ex­em­pel Al­la män­ni­skors li­ka vär­de och Jus­ta kompisar som vi har med sko­lor­na, sä­ger Kaj Karls­son.

För­e­ning­en har över 200 med- lem­mar. Fa­mil­je­ping­is på sön­da­gar bru­kar loc­ka upp­åt 50 per­so­ner och pen­sio­närsping­is har ock­så bli­vit en suc­cé.

EN AV DE yng­re spe­lar­na som del­tog på Mell­by cen­ter är Ar­vid Lin­dau.

– Det är li­te spän­nan­de och pir­rigt, för det är så många som tit­tar run­tom­kring. men det är rätt ro­ligt att spe­la här, sä­ger el­va­å­ring­en som spe­lat ping­is i tre år.

Bild: JO­NA­TAN GERNES

TILL­FÄL­LIG PINGISHALL. Ung­do­mar och ve­te­ra­ner från La­holms BTK Ser­ve vi­sa­de i lör­dags upp sig i fo­a­jén på köp­cent­ret Mell­by cen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.