Opi­ni­on.

Hallandsposten - - Sidan 1 - MAT­TI­AS KARLS­SON Po­li­tisk re­dak­tör mat­ti­as.karls­son@ hal­lands­pos­ten.se

Det som var kär­nan i fi­nan­s­kri­sen för tio år se­dan är en re­a­li­tet även i dag i Sve­ri­ge.

Idag för pre­cis 10 år se­dan be­fann sig Sve­ri­ges Ra­di­os kor­re­spon­dent Da­ni­el Al­ling i Broo­klyn i New York när han på sin mo­bil fick ett med­de­lan­de på mo­bi­len om att ban­ken Leh­mann Brot­hers kan gå i kon­kurs. I al­la hast sat­te sig Al­ling i en taxi och åk­te till sjun­de ave­nyn på Man­hat­tan.

Ut­an­för Leh­mann Brot­hers hu­vud­kon­tor fick han då se an­ställ­da som kom ut från bygg­na­den bä­ran­des lå­dor med si­na sa­ker. Han träf­fa­de en an­ställd som han fick pra­ta med.

”Jag är led­sen för att det här drab­bar oss och jag är rädd för do­mi­no­ef­fek­ten”, sa hon till Da­ni­el Al­ling.

Där och då för­ut­såg hon vad som skul­le hän­da, att kon­kur­sen av USA:S fjär­de störs­ta bank skul­le få vi­da kon­se­kven­ser.

Det som var kär­nan i kri­sen för tio år se­dan, sto­ra skul­der, är en re­a­li­tet även i dag i Sve­ri­ge.

DET VAR ALLT­SÅ den 15 sep­tem­ber 2008 som start­skot­tet gick för vad som skul­le bli fi­nan­s­kri­sen. I fre­da­gens ”P1-mor­gon” be­rät­ta­de Da­ni­el Al­ling om hur det var att va­ra på plats i New York. I pro­gram­met be­skrev ock­så eko­no­mi­jour­na­lis­ten Bir­git­ta Fors­berg hur do­mi­no­ef­fek­ten kun­de upp­stå:

”De har i USA lå­nat ut peng­ar till folk som in­te har råd att be­ta­la. Men så har de strim­lat upp lå­nen i små bi­tar och satt ihop dem i sto­ra pa­ket och sålt dem vi­da­re. Det be­ty­der att ing­en vet rik­tigt vem som sit­ter på de här lå­nen. Det spri­der en enorm osä­ker­het när man in­ser att sta­ten in­te tän­ker räd­da Leh­man Brot­hers.”

Ef­tersom ban­ker­na he­la ti­den be­hö­ver lå­na upp peng­ar men in­te fick det blir det to­talt stopp på fi­nans­mark­na­den och fi­nan­s­kri­sen var ett fak­tum. I Sve­ri­ge var det fram­för allt SEB:S och Swed­banks ut­lå­ning till Bal­ti­kum som vål­la­de pro­blem, och sta­ten fick gå in och räd­da ban­ker­na ge­nom att lå­na ut 300 mil­jar­der kro­nor.

Men fi­nan­s­kri­sen fick ock­så långt­gå­en­de ef­fek­ter. Till­väx­ten sjönk kraf­tigt och ar­bets­lös­he­ten gick från 6 till 9 pro­cent. Jäm­fört med många and­ra län­der kla­ra­de sig dock Sve­ri­ge re­la­tivt väl, fram­för allt ge­nom ett om­fat­tan­de trygg­hets­sy­stem däm­par ef­fek­ter­na.

TIO ÅR SE­NA­RE har det skett en åter­hämt­ning av säl­lan skå­dat slag, bå­de i Sve­ri­ge och glo­balt. Fram­för allt ge­nom kraf­ti­ga eko­no­mis­ka sti­mu­lan­ser, i Sve­ri­ge med en ex­tremt låg rän­ta. Det­ta är på sikt ohåll­bart, ef­tersom nya skul­der har byggts upp.

Det finns i dag ing­en ga­ran­ti för att värl­den får upp­le­va en ny fi­nan­s­kris. I det lä­get är det vik­tigt att ha be­red­skap, bå­de fi­nan­si­ellt och po­li­tiskt.

Men om det var bank­sek­torn som var il­la ute för tio år se­dan kan näs­ta kris slå myc­ket hår­da­re. Det som var kär­nan i kri­sen för tio år se­dan, sto­ra skul­der, är en re­a­li­tet i Sve­ri­ge där många hus­håll har sto­ra bo­stads­lån. Den da­gen an­ting­en bo­stads­pri­ser­na sjun­ker el­ler rän­tan sti­ger kan det in­ne­bä­ra sto­ra pro­blem.

Är det nå­got som verk­li­gen sak­nas i dags­lä­get är det sak­po­li­tik för att ta sig an den­na ut­ma­ning.

Men Sve­ri­ge har ock­så en stor ex­po­ne­ring mot om­värl­den och en glo­bal kris kan slå rakt mot den svens­ka ex­port­mark­na­den. Det finns många oros­moln runt om i värl­den.

DEN DOMINOEFFEKT SOM Sve­ri­ge upp­lev­de för tio år se­dan vi­sar att lan­det in­te är en iso­le­rad ö i värl­den. Det som sker i värl­den kan få en stor på­ver­kan på vår eko­no­mi.

Lös­ning­en lig­ger in­te i att stänga dör­ren till om­värl­den ut­an sna­ra­re i att va­ra ett at­trak­tivt land som loc­kar till sig bå­de kom­pe­tens och ka­pi­tal. Det är nå­got som den kom­man­de re­ge­ring­en bör ta fas­ta på.

Bild: MA­RY ALTAFFER

BANKKRASCH. An­ställ­da på Leh­man Brot­hers fick ba­ra någ­ra tim­mar på sig för att häm­ta si­na sa­ker in­nan kon­kur­sen var ett fak­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.