Fle­ra års vän­tan för att få äldre­lä­gen­het

HALM­STAD: 1382 per­so­ner står nu i kö för en äldre­lä­gen­het i Halm­stad, bland dem en 93-årig kvin­na som har vän­tat i tre år.

Hallandsposten - - Sidan 1 - YVON­NE PERS­SON yp@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 84 Bild: JARI VÄLITALO jv@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 63

Leif Malm­bergs 93-åri­ga mam­ma bå­de ser och hör il­la, men är för frisk för att få plats på ett äldre­bo­en­de. Se­dan tre år står hon i stäl­let i kö till en äldre­lä­gen­het. Det gör även 1 381 and­ra. – Det är ett helt idi­o­tiskt sy­stem. Mam­ma hin­ner fyl­la 110 in­nan hon får en lä­gen­het, sä­ger Leif.

Mam­man bor i dag i en van­lig hy­reslä­gen­het på sjun­de vå­ning­en på Ny­hem. Ut­sik­ten är fan­tas­tisk, men hon be­rät­tar att hon ty­värr in­te har nå­gon gläd­je av den ef­tersom hon nu­me­ra ba­ra kan se kon­tu­rer och att det är be­svär­ligt att åka hiss.

– Att jag in­te hör och ser gör mig osä­ker. Jag för­sö­ker ta mig ut ett par gång­er om da­gen, men i en äldre­lä­gen­het ha­de jag kun­nat få li­te säll­skap och kanske gå och lyss­na på mu­sik. Man blir väl­digt ano­nym i ett så här stort hus, för­kla­rar hon.

Leif Malm­berg och hans två brö­der gör sitt bäs­ta för att hjäl­pa sin mam­ma, men är upp­rör­da ef­ter att ha läst en ar­ti­kel i Hal­lands­pos­ten. Där för­kla­rar hem­vårds­nämn­dens ord­fö­ran­de, Ann-char­lot­te Man­kell (M) att hon tycker det är rätt att vård­be­ho­vet styr vil­ka som får plats på kom­mu­nens vård­bo­en­den och att den som ba­ra kän­ner sig en­sam el­ler otrygg kan väl­ja att flyt­ta till en äldre­lä­gen­het.

– Det lå­ter ju jät­te­bra, men vet hon in­te hur kö­er­na till äldre­lä­gen­he­ter­na ser ut? Det är rent ut sagt för jäv­ligt att mam­ma in­te kan få ett tryggt bo­en­de, sä­ger Leif.

IN­FÖR VA­LET SA fle­ra po­li­tis­ka par­ti­er, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et, Krist­de­mo­kra­ter­na, Trygg­hets­par­ti­et och SPI, att de vil­le sän­ka rib­ban för äld­re som vill kom­ma till ett äldre­bo­en­de, där det finns vård­per­so­nal dyg­net runt. När det gäl­ler kom­mu­nens äldre­lä­gen­he­ter me­nar Leif Malm­berg att pro­ble­met är det mot­sat­ta.

– Fullt fris­ka se­ni­o­rer flyt­tar in för att det är ett be­kvämt bo­en­de, in­te för att de har be­hov av den trygg­het som finns där. Mam­ma har va­rit ko­kers­ka och vill gär­na fort­sät­ta att la­ga sin mat, så en äldre­lä­gen­het pas­sar hen­ne bätt­re än ett vård­bo­en­de, sä­ger Leif.

FÖR ATT STÄL­LA sig i kön till en äldre­lä­gen­het krävs i dag ba­ra att man fyllt 75 år och upp­ger att man ex­em­pel­vis kän­ner oro. När en lä­gen­het blir le­dig går den till den som stått längst i kön. Så kall­lad bi­stånds­be­döm­ning togs bort av hem­vårds­nämn­den 2015, då det in­för­des krav på att al­la bi­stånds­be­döm­da bo­en­den skul­le ha natt­be­man­ning.

Kön till äldre­lä­gen­he­ter­na sköts nu­me­ra av kom­mu­nens kon­takt­cen­ter Halm­stad di­rekt, där väg­le­da­ren Ul­ri­ka Hüb­ner är väl med­ve­ten om de långa kö­er­na:

– De som står i kö till de mer cen­tra­la lä­gen­he­ter­na kan få vän­ta många år. Om­sätt­ning­en är ju in­te så stor.

Hon upp­le­ver dock att de fles­ta vi­sar stort tå­la­mod:

– En del kan tyc­ka att de själ­va har stör­re be­hov än de som fått en lä­gen­het, men vi föl­jer de reg­ler som gäl­ler. Man får va­ra hur frisk som helst och upp­ger nå­gon att den kän­ner oro så är det svårt att ifrå­ga­sät­ta.

VILL FLYT­TA. Leif Malm­bergs 93-åri­ga mam­ma har i tre år kö­at för att få flyt­ta till en äldre­lä­gen­het, där hon kan få säll­skap och del­ta i ak­ti­vi­te­ter. Den fi­na ut­sik­ten från lä­gen­he­ten på Ny­hem har hon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.