Ak­ti­vi­tets­hu­set kic­kar in hös­ten

Hallandsposten - - Sidan 1 - HEN­RIK WILLIAMSSON 010-471 51 69 hw@hal­lands­pos­ten.se

”Här finns så sto­ra möj­lig­he­ter.” AHMAD ALDOUAMNA Ord­fö­ran­de Ak­ti­vi­tets­hu­set

Näs­tan ett år har gått se­dan Ak­ti­vi­tets­hu­set på Cam­pus Laholm öpp­na­des. Nu på­går många slags ak­ti­vi­te­ter där. Men det finns plats för fler.

– Det här hu­set är na­vet, men det hän­der myc­ket runt om­kring ock­så, sä­ger Roger Lars­son, verk­sam­hets­chef för fri­tids­le­dar­na.

– Det är en plats för al­la. Man kan ock­så kom­ma hit ef­ter sko­lan och stu­de­ra, sä­ger Ahmad Aldouamna som är ung ord­fö­ran­de i sty­rel­sen för Ak­ti­vi­tets­hu­set.

AK­TI­VI­TETS­HU­SET SLOG upp por­tar­na den 22 sep­tem­ber i fjol. Tan­ken med den nya av­del­ning­en på Cam­pus Laholm var att de som vil­le syss­la med nå­gon ak­ti­vi­tet nu skul­le få chan­sen.

Det har ock­så bli­vit ak­ti­vi­tet i hu­set. Det spe­las te­a­ter i Black­box­en, här spe­las mu­sik och fle­ra för­e­ning­ar har kom­mit in.

Men rik­tig snurr har det än­då in­te bli­vit. Där­för fix­ar sty­rel­sen en kick in fre­da­gen den 21 sep­tem­ber.

– Vi vill att folk kom­mer in och får kol­la på vad som hän­der in­om des­sa väg­gar. Här finns så sto­ra möj­lig­he­ter, sä­ger Ahmad Aldouamna.

På ef­ter­mid­da­gen fram till kloc­kan 18.30 är al­la åld­rar väl­kom­na. Det ut­lo­vas mu­sik, frå­ge­sport och en täv­ling där det gäl­ler att kom­ma med många och bra idéer på vad mer som kan gö­ras i hu­set.

KVÄL­LAR­NA ÄR dä­re­mot vig­da till unga mel­lan 13 och 25. Som ett slags fri­tids­gård?

Nej, nå­gon tra­di­tio­nell fri­tids­gård där le­da­re hit­tar på och ord­nar ak­ti­vi­te­ter­na är det in­te. Fri­tids­le­da­ren Elin Ro­sen­krantz sä­ger:

– Det hand­lar om en omställning från vad en fri­tids­gård är. Vi ska in­te ser­va ung­do­mar­na så myc­ket.

Dä­re­mot kan det som hän­der i hu­set myc­ket väl lik­na en fri­titds­gård.

– Ba­ra för att det he­ter Ak­ti­vi­tets­hus be­hö­ver man in­te ak­ti­ve­ra sig he­la ti­den. Man kan fak­tiskt li­ka gär­na ta en fi­ka, sä­ger ung­doms­sam­ord­na­ren Sofia Lars­son.

Bild: HEN­RIK WILLIAMSSON

KIC­KAR IN. Mo­ham­med Al­saa­di, Elin Ro­sen­krantz, Ahmad Aldouamna och Roger Lars­son bju­der till kick in och hop­pas att fler ska få upp ögo­nen för Ak­ti­vi­tets­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.