Be­vatt­nings­för­bud har upp­hävts

Hallandsposten - - Sidan 1 - LENNART HILDINGSSON 010-471 51 22 lh@hal­lands­pos­ten.se

Un­der fre­da­gen upp­häv­des be­vatt­nings­för­bu­det i Lan­de­ryd. Lång­sik­ti­ga lös­ning­ar för fram­ti­den ut­reds.

Pro­ble­met med ka­pa­ci­te­ten på sam­häl­lets vat­ten­täkt kvar­står. Där­för ut­re­der kom­mu­nens Vaen­het oli­ka mer lång­sik­ti­ga lös­ning­ar. En som sneglas på in­ne­bär en 7 kilo­me­ter lång led­ning till Hyl­tes sto­ra vat­ten­täkt i Björ­na­ryd, Lång­a­ryd.

– Att kny­ta Lan­de­ryd till en an­nan vat­ten­täkt, via en över­fö­rings­led­ning, är ett al­ter­na­tiv. Vad det kan kos­tar mås­te vi ve­ta i höst, för att få in det i 2019 års bud­get, om det är den lös­ning­en ska väl­ja, sä­ger Ma­lin Thydén-kärr­man (S) som är ord­fö­ran­de för sam­hälls­bygg­nads­nämn­den i Hyl­te.

UN­DER SOM­MA­RENS LÅNGA för­bud i Lan­de­ryd prö­va­de kom­mu­nen att fö­ra över vat­ten från vad som kall­las bor­ra 2 och bor­ra 3 och se­dan in­fil­tre­ra det i mar­ken över den hu­vud­bor­ra (nr 1) som tar rå­vat­ten till vat­ten­ver­ket.

– Det föll in­te så väl ut, sä­ger Mat­ti­as An­ders­son, drifts­in­gen­jör på Va-en­he­ten. Det skul­le möj­li­gen ha gjorts re­dan in­nan tor­kan kom, för att det skul­le fun­ge­ra.

För någ­ra vec­kor se­dan upp­täck­tes dess­utom en stör­re vat­tenläc­ka som ”tju­vat” vat­ten från nä­tet. Den har nu tä­tats, men var in­te or­sak till ka­pa­ci­tets­pro­ble­men i Lan­de­ryd.

Det finns ock­så en bor­ra 4 in­om vat­ten­skydds­om­rå­det. Va-en­he­ten ut­re­der just nu möj­lig­he­ten att ock­så ta vat­ten där­i­från. Ka­pa­ci­te­ten från bor­ra 4 är oklar, ef­tersom man ald­rig an­vänt den ti­di­ga­re.

BE­VATT­NINGS­FÖR­BU­DET som hävts i Lan­de­ryd in­ne­bär, en­ligt in­for­ma­tio­nen ut­lagd på kom­mu­nens hem­si­da, att vat­ten­till­gång­en ”vi­sar sta­bi­la ni­vå­er igen” ef­ter som­ma­rens tor­ka. In­vå­na­re och and­ra vat­ten­kon­su­men­ter i Lan­de­ryd upp­ma­nas än­då ”att va­ra spar­sam­ma”.

Bild: ISABEL BARK/ARKIV

KOPP­LAR PÅ. Mat­ti­as An­ders­son, driftin­gen­jör vid Va-en­he­ten i Hyl­te, be­rät­tar att man ska för­sö­ka an­vän­da yt­ter­li­ga­re en bor­ra in­om vat­ten­skydds­om­rå­det i Lan­de­ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.