Ned­lag­da grav­ste­nar för­ar­gar

Hallandsposten - - Sidan 1 - JO­NA­TAN GERNES jg@hal­lands­pos­ten.se 010-471 50 98

”Ing­en vill att nå­gon ska ska­da sig.” AN­DERS VICKMARK, kyr­ko­her­de La­holms pas­to­rat

Hund­ra­tals lö­sa grav­ste­nar har lagts om­kull på kyr­ko­går­dar­na i Höks pas­to­rat. An­hö­ri­ga är upp­rör­da. Kyr­kan med­ger att sa­ker har gjorts i fel ord­ning.

– Det ser fruk­tans­värt ut. Som en krigs­zon. Hund­ra gra­var lig­ger ner i Ve­inge, sä­ger Mar­ga­ret­ha ”Mag­gan” Lars­son i Ge­ne­vad.

Hon är mest upp­rörd över att in­for­ma­tio­nen från kyr­kan va­rit brist­fäl­lig. An­hö­ri­ga har över­ras­kats av ste­nar som lig­ger platt när de be­sökt gra­var de vår­dar.

– Det är väl­digt då­lig stil mot dem som har gra­var­na att man in­te hör­de av sig på för­hand. Jag tycker att man skul­le ha ringt och skri­vit brev till al­la be­rör­da. Många bor in­te här och har in­te sett skyl­tar­na el­ler läst kyr­kobla­det, sä­ger Mag­gan Lars­son.

Höks pas­to­rat har fått ta emot en storm av fru­stre­ra­de, leds­na och i någ­ra fall även hot­ful­la sam­tal de se­nas­te vec­kor­na. Pas­to­ra­tet har där­för be­slu­tat att ba­ra kyr­ko­her­de An­ders Vick­man ut­ta­lar sig i frågan.

KYRKOHERDEN UPP­GER att kyr­kan in­te har nå­got val.

– Reg­ler­na är så att jag har i upp­drag att kyr­ko­går­dar­na ska va­ra säk­ra för dem som ar­be­tar där och be­sö­ker dem. Vi läg­ger ner ste­nar för att un­dan­rö­ja ris­ker, sä­ger An­ders Vick­man.

För­ra året föll en grav­sten på Rän­neslövs kyr­ko­gård över en kvin­na som vår­da­de gra­ven in­till. Hon ska­da­de sig på fo­ten. Hän­del­sen led­de till att kyrkoherden själv gick ut för att kän­na på gra­var i Våx­torp.

– En stor sten bör­ja­de rö­ra sig mot mig. Jag fick stopp på den, men ett barn el­ler en äld­re kvin­na ha­de in­te or­kat hål­la emot, sä­ger An­ders Vick­man.

Stick­pro­vet fick pas­to­ra­tet att age­ra.

AL­LA NIO KYRKOGÅRDAR och över 6000 gra­var kon­trol­le­ras. Över­sy­nen ska gö­ras vart fem­te år, men ti­di­ga­re­la­des ett år. För­ra gång­en un­der­kän­des 1 200 grav­ste­nar. Då ha­de Ar­bets­mil­jö­ver­ket ställt krav.

Stå­en­de ste­nar får in­te lu­ta, de ska ha fäs­te mot soc­keln och kla­ra en be­last­ning på 35 ki­lo.

Att hund­ra­tals ste­nar in­te hål­ler måt­tet så kort tid ef­teråt kom som en över­rask­ning för pas­to­ra­tet, som den här gång­en an­li­ta­de en cer­ti­fi­e­rad fir­ma för till­sy­nen.

– I och med att vi har iden­ti­fi­e­rat en fy­sisk ska­de­risk mås­te vi en­ligt ar­bets­mil­jö­reg­ler­na åt­gär­da det ome­del­bart. Ing­en vill att nå­gon ska ska­da sig. Det vi gör är att läg­ga ner ste­nen. Grav­rätts­in­ne­ha­va­ren har an­svar för sin grav och att gö­ra åt­gär­der, sä­ger An­ders Vick­man.

Men han är själv­kri­tisk i hur in­for­ma­tio­nen har gått ut.

– Vi har skri­vit brev och lagt ner ste­nar sam­ti­digt. Vi bor­de nog ha gjort så att vi skri­vit brev först och se­dan lagt ner ste­nen, sä­ger An­ders Vick­man.

Bild: JO­NA­TAN GERNES

RASRISK. Höks pas­to­rat har lagt ned grav­ste­nar som in­te an­sågs stå till­räck­ligt sta­bilt. På kyr­ko­går­den i Ve­inge rör det sig om cir­ka 100 styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.