HBK tap­pa­de po­äng mot Bois

SPORT: Halm­stads BK ha­de be­hövt ta tre po­äng för att blan­da sig i topp­stri­den i Su­pe­ret­tan. Men man fick nöja sig med 1–1 mot Var­bergs Bois.

Hallandsposten - - Sidan 1 -

”Tio tunga tap­pa­de po­äng mot bot­ten­gäng­en. Som dess­utom är se­ri­ens fy­ra säms­ta bor­t­a­lag! Det du­ger för­stås in­te.”

0–2 mot Norr­by, 2–2 mot IK Frej, 1–2 mot Ge­f­le och 1–1 mot Var­bergs Bois.

Två yn­ka po­äng av tolv möj­li­ga hem­ma på Ör­jans vall mot Su­pe­ret­tans bot­ten­lag.

Där har ni den enk­la för­kla­ring­en till var­för Halm­stads BK ”ba­ra” lig­ger på fjär­de­plats i stäl­let för på en all­svensk plats.

Tio tunga tap­pa­de po­äng mot bot­ten­gäng­en. Som dess­utom är se­ri­ens fy­ra säms­ta bor­t­a­lag! Det du­ger för­stås in­te. In­te när det­ta var den gyl­le­ne chan­sen att krym­pa av­stån­det till Fal­ken­bergs FF på all­svensk plats till sex po­äng och fram­för allt – AFC Eskilstu­na på kval­plats till två.

Men nu vet vi. HBK kla­rar in­te av att fö­ra spe­let mot la­gen på den ned­re hal­van. Punkt slut.

– När vi ska ta snab­ba be­slut tar vi för lång tid på oss och när vi har tid på oss att ta det lugnt stres­sar vi upp oss och där­för blir det pe­ri­od­vis väl­digt kor­ta an­fall, för­sök­te Hbk-trä­na­ren Igor Krulj ana­ly­se­ra der­byt ef­teråt.

För näs­tjum­bon Bois be­hö­ver in­te alls be om ur­säkt för po­äng­en, även om själ­va må­let kom olo­giskt när HBK för en kort stund tyck­tes ha kopp­lat grep­pet. Tvärtom var det Var­berg som ha­de de få lin­jer i spe­let som fanns me­dan nog ing­en av de 1 655 på Ör­jans vall (vil­ken sorg­lig der­by­pu­blik­siff­ra!) kun­de upp­täc­ka HBK:S.

– Jag vil­le se bätt­re rö­rel­se, hög­re boll­tem­po och att vi skul­le ut­nytt­ja kan­ter­na myc­ket mer. Det sa jag i pa­us, för­kla­ra­de Igor.

MEN TROTS EN mar­gi­nell bätt­ring ef­ter pa­us kom­mer Hbk-trä­na­ren när han ser mat­chen igen att upp­täc­ka ett helt stil­lastå­en­de in­ner­mitt­fält som hell­re slår ali­bi­pass­ning­ar än ho­tar i djupled, yt­ter­bac­kar som all­de­les för säl­lan fyl­ler på fram­åt och två helt iso­le­ra­de for­wards på topp. Och ett lag som knappt vin­ner en du­ell el­ler andra­boll. Då är det svårt, för att in­te sä­ga, omöj­ligt att ska­pa ett fun­ge­ran­de spel.

Han får ock­så se hur hans kol­le­ga Joakim Pers­son blixt­snabbt byt­te kant på Se­basti­an Möl­ler och Ja­kob Berg­man och stop­pa­de ”blöd­ning­en” på Bois hö­ger­kant där Gabri­el Gud­munds­son till en bör­jan ha­de lek­stu­ga in­nan han helt för­svann.

– Han är ju in­te ”nor­mal­snabb” så jag var tvung­en att age­ra ef­ter Möl­lers gu­la kort, för­kla­ra­de Pers­son.

SÅ GLÖM ATT HBK har ett bra spel­pro­gram kvar med bå­de Lands­kro­na Bois och IFK Vär­na­mo hem­ma. Bot­ten­lag.

Hell­re då Brage och Ör­gryte från den öv­re hal­van. För hem­ma mot topp­la­gen Helsing­borg, Fal­ken­bergs FF och AFC Eskilstu­na har det bli­vit sju po­äng av nio möj­li­ga.

Och re­dan mot Gais på tis­dag är det hög tid att vå­ga änd­ra i la­get där vis­sa be­hövs rus­kas om och and­ra, som Mar­cus Mat­hi­sen, Höskuldur Gunnlaugsson, Andre­as Bengts­son och – var­för in­te, Andre­as Ha­de­ni­us för­tjä­nar chan­sen från start.

För det här spe­let kom­mer in­te att ta HBK till­ba­ka till tät­stri­den med ba­ra åt­ta om­gång­ar kvar.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON/BILDBYRÅN

RÄCK­TE IN­TE. Johan Ore­mo gjor­de 1–0 för HBK i slu­tet av förs­ta halv­le­ken. Men man lyc­ka­des in­te hål­la re­sul­ta­tet och näs­tjum­bon Var­bergs Bois fick med sig en po­äng från mat­chen.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON/BILDBYRÅN

STE­GET EF­TER. Hat trick i vå­ras mot Jesper Mo­digs Var­bergs Bois. Nu in­te ens ett av­slut för HBK:S skyt­te­kung Ko­su­ke Ki­nos­hita.

Jan-owe Wik­ström 010 471 51 61 • jow@hal­lands­pos­ten.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.