Fram­tid Hyl­te har en fram­tid

Hallandsposten - - Opinion -

LEDARSTICK. När det pre­li­mi­nä­ra val­re­sul­ta­tet blev klart till kom­mun­full­mäk­ti­ge i Hyl­te änd­ra­des man­dat­för­del­ning­en till Fram­tid Hyl­tes för­del. Från att ha haft 19 man­dat av to­talt 41, så fick det nu­va­ran­de sty­ret yt­ter­li­ga­re ett man­dat när Väns­ter­par­ti­et tog ett man­dat från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Om­räk­nat till man­dat i de kom­mu­na­la nämn­der­na in­ne­bär det att Fram­tid Hyl­te får mak­ten där, vil­ket är en be­ty­dan­de skill­nad för att kun­na re­ge­ra i mi­no­ri­tet. Fram­tid Hyl­te har trots allt en fram­tid i Hyl­te, även om man in­te har ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Det är ba­ra att gra­tu­le­ra kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ron­ny Löfquist (S) till framgången, bå­de för hans par­ti och för att sty­ret kan över­le­va. Ron­ny Löfquist har med sitt le­dar­skap vi­sat sig va­ra en tyd­lig röst för Hyl­te kommun, vil­ket har upp­skat­tats av väl­jar­na.

Mat­ti­as Karls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.