KLIPP

Hallandsposten - - Opinion -

* I val­rö­rel­sen fick vi ve­ta att Jim­mie Åkes­son in­te vill väl­ja mel­lan Frank­ri­kes pre­si­dent, de­mo­kra­ten, Em­ma­nu­el Macron och na­tio­nal­chau­vi­nis­ten Vla­di­mir Pu­tin. Un­der man­dat­pe­ri­o­den har Kent Eke­roth stått i riks­da­gens ta­lar­stol och hyl­lat Ung­ern och dess auk­to­ri­tä­re le­da­re Vik­tor Or­bán. Nu ta­lar Karls­son om ex­i­sten­ti­ell kamp och att va­let står mel­lan se­ger och död. Och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na und­rar var­för ing­en vill sam­ar­be­ta med dem? An­ders Gustafs­son

i BLT (ob lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.