Elev gick till at­tack mot lä­ra­re

Hallandsposten - - Halmstad - MI­KAEL GAMM mg@hal­lands­pos­ten.se

I slu­tet av au­gusti gav sig en elev på en lä­ra­re på Söndrums­sko­lan. Nu har Halm­stads kommun an­mält hän­del­sen till Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

Det var den 29 au­gusti som hän­del­sen äg­de rum.

I slu­tet av da­gen upp­stod en kon­flikt mel­lan en elev och en lä­ra­re. Ele­ven, som var i ett upp­rört till­stånd, gav sig på lä­ra­ren fy­siskt och rik­ta­de spar­kar och slag mot den­ne.

Det­ta re­sul­te­ra­de i att lä­ra­ren ådrog sig en lätt svul­len ax­el, blå­mär­ken, svull­nad vid väns­ter öra samt fick ont i nä­san och i kä­ken.

Kon­flik­ten lug­na­de ned sig ef­ter stund och ele­ven togs hem. Lä­ra­ren å sin si­da tog sig till akut­mot­tag­ning­en och fick stan­na kvar för ob­ser­va­tion.

Var­ken ele­ven el­ler lä­ra­ren dök upp nå­got mer på sko­lan veckan som hän­del­sen äg­de rum.

Joakim Strand, som är en av rek­to­rer­na på sko­lan, be­kla­gar hän­del­sen.

– Det är väl­digt olyck­ligt och trå­kigt för al­la in­blan­da­de det här. Ele­ven kän­ner sig väl­digt ång­er­full, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men lä­ra­ren vill fort­sät­ta job­ba med ele­ven, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.