Bo­en­de över­kla­gar till­bygg­nad av sko­la

Hallandsposten - - Halmstad -

KÄR­LE­KEN: Ett par som bor på Vä­der­möl­le­ga­tan har över­kla­gat bygg­lo­vet för So­fie­bergs­sko­lan till läns­sty­rel­sen. I över­kla­gan, som kom in till myn­dig­he­ten i ju­ni, skri­ver pa­ret att de vän­der sig mot bygg­höj­den på sko­lan som de an­ser blir för hög. De be­fa­rar ock­så att tra­fi­ken på vägen kom­mer att öka.

Fas­tig­hets­nämn­den fick in­for­ma­tion om över­kla­gan­det på sitt se­nas­te sam­man­trä­de.

En­ligt be­slut ska So­fie­bergs­sko­lan byg­ga om och till för att kla­ra en ele­vök­ning från 200 till 300 ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.