Hal­land ha­de högst val­del­ta­gan­de – igen

Hallandsposten - - Halmstad - YVON­NE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hal­lands­pos­ten.se

Hallän­ning­ar­na var fli­ti­gast av al­la med att rös­ta i lands­tings­va­let. Val­del­ta­gan­det lan­da­de på he­la 86,2 pro­cent, vil­ket är 2,5 pro­cen­ten­he­ter hög­re än i ri­ket.

Fak­tum är att Hal­land bru­kar in­ta förstap­lat­sen när det gäl­ler del­ta­gan­de i lands­tings­va­let. Så har det va­rit så­väl 2014, 2010 som 2006. In­om Hal­land märks dock gans­ka sto­ra skill­na­der. I årets val till re­gi­on­full­mäk­ti­ge del­tog ex­em­pel­vis 89,4 pro­cent i Kungs­bac­kas val­krets, men ba­ra 83,7 i Fal­ken­berg-hyl­tes.

Va­let 2018 ser ge­ne­rellt ut att ha loc­kat ovan­ligt många väl­ja­re i he­la lan­det.

I va­let till riks­da­gen vän­tas del­ta­gan­det upp­gå till 87,1 pro­cent, vil­ket är det högs­ta siff­ran se­dan 1985. I Hal­land rös­ta­de he­la 88,9 pro­cent till riks­da­gen och val­del­ta­gan­de i lands­tings­va­let var 1,3 pro­cen­ten­he­ter hög­re än i för­ra va­let.

– Det är tyd­ligt att det finns ett stort en­ga­ge­mang, men var­för det är ex­tra stort i Hal­land kan jag in­te be­dö­ma. Vi får be nå­gon att ana­ly­se­ra det, sä­ger Mi­kae­la Wal­ters­son (M), re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Fot­not: Kon­troll­räk­ning­en av rös­ter på­går fort­fa­ran­de och siff­ror­na är där­för pre­li­mi­nä­ra.

Bild: JESSICA GOW/TT

HAL­LAND TOP­PAR. Hallän­ning­ar­na bru­kar va­ra fli­ti­gast med att rös­ta i lands­tings­va­let och lig­ger även i år 2,5 pro­cen­ten­he­ter över riks­snit­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.