Man döms för grov barn­porr

Hallandsposten - - Halmstad - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hal­lands­pos­ten.se

Halm­stad­bon som ha­de lad­dat ned och de­lat vi­da­re över 6 000 vi­de­o­fi­ler med barn­por­no­gra­fi döms till fäng­el­se.

Man­nens verk­sam­het upp­da­ga­des då po­li­sen fått upp­gift om att nå­gon lad­dat ner barn­porr från en ip-adress i Halm­stad. Ut­re­da­re lyc­ka­des iden­ti­fi­e­ra in­ne­ha­va­ren av ip-adres­sen och ge­nom­för­de en hus­rann­sa­kan hos man­nen, som är i 60-års­ål­dern.

Man­nen, som sä­ger sig ha ett stort tek­nik­in­tres­se, vi­sa­de sig ha sto­ra mäng­der barn­por­no­gra­fi på en da­tor i käl­la­ren. To­talt ha­de han 6 437 vi­de­o­fi­ler med barn­por­no­gra­fiskt ma­te­ri­al, mot­sva­ran­de 1 079 tim­mar spel­tid. 3 642 fi­ler be­döms in­ne­hål­la grov barn­por­no­gra­fi.

Halm­stad­bon in­vän­de att han in­te ha­de öpp­nat drygt 1 700 av fil­mer­na och att han där­för in­te bör ha dömts för in­ne­ha­vet av des­sa. La­gen sä­ger dock att det räk­nas som in­ne­hav så fort han har lad­dat ned bil­der­na på da­torn och att han in­te åta­las för att ha tit­tat på fil­mer­na.

Man­nen lad­da­de dock in­te ba­ra ned fi­ler­na. Ge­nom den pro­gram­va­ra han ha­de de­la­des fi­ler­na au­to­ma­tiskt vi­da­re till and­ra an­vän­da­re. Han me­nar själv att han in­te viss­te om att det gjor­des. Med tan­ke på hans bak­grund och da­tor­kun­skap av­fär­dar dock tings­rät­ten bort­för­kla­ring­en och me­nar att det är osan­no­likt att han in­te ska ha känt till det­ta.

En­ligt tings­rät­tens dom har man­nens in­ne­hav va­rit myc­ket om­fat­tan­de och att det bland an­nat rört sig om bil­der och fil­mer där myc­ket små barn ut­sätts för sär­skild hän­syns­lös be­hand­ling.

Man­nen döms nu för grovt barn­por­no­gra­fibrott till fäng­el­se i två år och tio må­na­der. Han ska sit­ta häk­tad tills do­men har vun­nit la­ga kraft.

”Det räk­nas som in­ne­hav så fort han har lad­dat ned bil­der­na på da­torn.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.