Oli­ka syn på hur bris­ten ska lö­sas

Hallandsposten - - Halmstad - YVON­NE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hal­lands­pos­ten.se

Bå­de Mo­de­ra­ter­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na an­ser att det be­hövs fler bo­stä­der för äld­re, men pri­o­ri­te­rar oli­ka när gäl­ler typ av bo­en­de.

– Vi och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har oli­ka syn på det­ta, kon­sta­te­rar Ann-char­lot­te Man­kell (M), hem­vårds­nämn­dens ord­fö­ran­de. De vill främst byg­ga fler äldre­bo­en­den på de mind­re or­ter­na, men det är ju in­te det som ef­ter­frå­gas. Vi vill istäl­let ha fler äldre­lä­gen­he­ter och det är ock­så på gång.

Hon ex­emp­li­fi­e­rar med att det un­der året till­kom­mit sex nya lä­gen­he­ter i Ge­tinge, som dess­utom är ex­tra tek­nik­ut­rus­ta­de, och att plan­lägg­ning på­går för att byg­ga lä­gen­he­ter i Elds­ber­ga. Som näs­ta steg ser hon att gö­ra om det ti­di­ga­re äldre­bo­en­det Pa­trik­shill till äldre­lä­gen­he­ter.

DÄ­RE­MOT VILL HON in­te åter­in­fö­ra en be­hovs­pröv­ning för att få äldre­lä­gen­het, ef­tersom det då krävs natt­be­man­ning.

– Är man så då­lig att man in­te kla­rar sig själv, så får man plats på ett äldre­bo­en­de. Vi har till och med le­di­ga plat­ser på en del av dem.

Ro­se-ma­rie Hen­riks­son (S), vice ord­fö­ran­de i hem­vårds­nämn­den, tycker istäl­let att det bli­vit för myc­ket fo­kus på äldre­lä­gen­he­ter och vill att Pa­trik­shill åter­upp­står som ett kom­bi­ne­rat äldre­bo­en­de och kort­tids­bo­en­de.

– Äldre­lä­gen­he­ter lö­ser in­te pro­ble­men för de som har be­hov av ser­vice dyg­net runt, och de kom­mer att bli allt fler. Det är vik­tigt att byg­ga lä­gen­he­ter ock­så, men det är in­te hem­vårds­nämn­dens an­svar, ut­an det kan and­ra ak­tö­rer gö­ra.

ATT KÖ­ER­NA TILL äldre­lä­gen­he­ter­na är så långa tror hon del­vis för­kla­ras av att man får sät­ta upp sig på tre oli­ka bo­en­den:

– Det be­hö­ver allt­så in­te va­ra 1 382 in­di­vi­der som står i kön. Vi är in­te främ­man­de för att se över ål­ders­grän­sen för oli­ka bo­en­de­al­ter­na­tiv, men man får in­te glöm­ma att en 70-åring kan va­ra i säm­re skick än en 90-åring.

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM/ARKIV

ING­EN BRIST. Ann-char­lot­te Man­kell (M) me­nar att Halm­stad in­te har brist på äldre­bo­en­de­plat­ser, men dä­re­mot äldre­lä­gen­he­ter och vill där­för läg­ga fo­kus där.

ÖKANDE BE­HOV. Ro­se-ma­rie Hen­riks­son (S) spår att be­ho­ven av äldre­bo­en­den kom­mer att öka snabbt och vill att and­ra ak­tö­rer än kom­mu­nen sat­sar på äldre­lä­gen­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.