Helgak­ti­vi­tet ska främ­ja lands­byg­den

Hallandsposten - - Halmstad - JERRY CARLSSON

Ing­e­da­gar­na ska lyf­ta fram fö­re­tag på lands­byg­den. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re är nätverket Des­ti­na­tion Ing­e­land.

Ka­ta­ri­na Raskov, som är pro­jekt­le­da­re för Ing­e­da­gar­na, dri­ver in­om ra­mar­na för sin kon­sult­verk­sam­het två fö­re­ta­gar­nät­verk på lands­byg­den, varav det ena är fo­ku­se­rat på fö­re­ta­ga­re i Har­plinge och Ge­tinge.

– För någ­ra år se­dan bör­ja­de jag och någ­ra fö­re­ta­ga­re dis­ku­te­ra hur vi skul­le kun­na gö­ra för att sät­ta byg­den på kar­tan som en tu­rist­des­ti­na­tion. En av de drivande kraf­ter­na var Ha­ver­dals cam­ping som ef­ter­lys­te en ak­ti­vi­tet som skul­le stär­ka upp ef­ter­sä­song­en, sä­ger hon.

IDÉN OM EN ak­ti­vi­tets­helg väx­te fram och nätverket be­stäm­de sig för att an­sö­ka om pro­jekt­me­del hos Lo­kalt ledd ut­veck­ling Hal­land, som be­vil­jar Eu-me­del till lands­bygds­ut­veck­ling.

– Vår an­sö­kan be­vil­ja­des i mars och se­dan dess har vi spå­nat på oli­ka idéer. Vi har för­sökt att kom­ma fram till oli­ka lös­ning­ar gäl­lan­de pro­jek­tets pa­ke­te­ring för att byg­den ska stär­ka sin ställ­ning som tu­rist­des­ti­na­tion.

Ett 30-tal fö­re­tag, or­ga­ni­sa­tio­ner och för­e­ning­ar är en­ga­ge­ra­de i Ing­e­da­gar­na som ar­ran­ge­ras nu i hel­gen, 15 och 16 sep­tem­ber.

PÅ LÖR­DA­GEN KOM­MER det bland an­nat att an­ord­nas Grönkå­lens dag och mat­mark­nad ut­an­för Bör­jes Kon­di­to­ri i Har­plinge, Dju­rens dag på Har­plinge Lant­män samt ver­nis­sage med den syd­af­ri­kans­ka konst­nä­ren Mau­reen Qu­in på Dag­mar Glem­me Art Cen­ter och Ste­ninge Glas­hyt­ta i Vils­hä­rad (läs mer om Mau­reen Qu­in på si­dan 38).

På sön­da­gen blir det bland an­nat mu­sik och kultur på Ha­ver­dals cam­ping och hant­verks­mark­nad på Ber­te mu­se­um i Slö­inge.

– Vi har för­sökt att spri­da ut ak­ti­vi­te­ter­na på lands­byg­den mel­lan Fal­ken­berg och Halm­stad. Dess­utom har vi va­rit no­ga med att lyf­ta fram de ak­ti­vi­te­ter som re­dan finns, sä­ger Ka­ta­ri­na Raskov.

Bild: JERRY CARLSSON

LANDS­BYG­DEN I FO­KUS. Bengt Svensson, fö­re­stån­da­re på Ber­te mu­se­um, och Ka­ta­ri­na Raskov, pro­jekt­le­da­re för Ing­e­da­gar­na, ser fram emot ak­ti­vi­tets­hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.