Fö­re­tagskli­ma­tet ska blomst­ra om tre år

Hallandsposten - - Laholm - JO­NA­TAN GERNES

Om tre år ska La­holms kommun ha vänt tren­den för nä­rings­livskli­ma­tet. Vägen dit är att bli snab­ba­re och tyd­li­ga­re i si­na kon­tak­ter med fö­re­ta­ga­re.

Det fanns en tid då La­holms kommun fi­ra­de med tår­ta var­je gång Svenskt nä­rings­liv släpp­te sin kom­mun­rank­ning över det lo­ka­la nä­rings­livskli­ma­tet. De se­nas­te åren har in­te gläd­jen över pla­ce­ring­ar­na va­rit li­ka stor.

NU HAR KOM­MUN­STY­REL­SEN be­slu­tat om ett stort åt­gärdspa­ket för att för­bätt­ra fö­re­tagskli­ma­tet.

– Det här är en väl­digt vik­tig och bra åt­gärd, sä­ger Eli­sa­bet Ba­bic (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Det över­gri­pan­de må­let är fler och väx­an­de fö­re­tag. Med­let hand­lar om enkla­re och snab­ba­re hand­lägg­ning. Ökad för­stå­el­se, bätt­re be­mö­tan­de och in­sikt om varand­ras vill­kor in­går ock­så. Mer kom­mu­ni­ka­tion av­slu­tar lis­tan.

– Det här är ing­en quick fix. Vi bör­jar nu och nå­gon gång bort­åt 2021 ska vi kun­na se de­fi­ni­ti­va re­sul­tat. Det här mås­te in­ar­be­tas, för det hand­lar om kul­tu­rer och at­ti­ty­der, sä­ger Eli­sa­bet Ba­bic.

LAHOLM SKA LÄ­RA av den så kal­la­de Rätt­viks­mo­del­len, som har ett ra­ka­re sam­band mel­lan av­gift och till­syn, och även ta in­tryck från and­ra or­ter som har lyc­kats.

– Där vi är sva­ga ska vi sno goa idéer, sä­ger Eli­sa­bet Ba­bic.

Pro­jek­tet ska le­das av nä­rings­livs­che­fen Pe­ter M Lars­son och in­vol­ve­rar tjäns­te­män från många gre­nar på kom­mu­nen. Sam­hälls­bygg­nads­kon­to­ret, mil­jö­kon­to­ret, rädd­nings­tjäns­ten, kom­mu­ni­ka­tions­en­he­ten, upp­hand­la­re och La­holms­hem ska al­la va­ra med.

– Och det här ska ske i di­a­log med nä­rings­li­vet, sä­ger Le­na Olofs­dot­ter (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.