Il­lus­ter ska­ra fö­re­lä­ser

Hallandsposten - - Laholm - JO­NA­TAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

En am­bas­sa­dör, en pro­fes­sor och en so­ci­al­chef hör till den il­lust­ra ska­ra som ska slå bild­ning i Knä­reds­bor­na i höst. Ett gäng Goa Grab­bar bi­drar med jul­stäm­ning.

Fak­tiskt är det ba­ra män i hös­tens fö­re­läs­nings­pro­gram i Knäred. Bort­sett från mans­do­mi­nan­sen är det en sa­lig bland­ning av lär­dom och er­fa­ren­he­ter som åhö­rar­na kom­mer att få sig till livs.

– Jag tycker att vi har fått ihop ett va­ri­e­rat och bra pro­gram. Nå­got om ett an­nat land, nå­got om di­a­lek­ter, och ut­blic­kar till Pu­tin är all­tid in­tres­sant, sä­ger Lars Inge­mar­son, ord­fö­ran­de i Knä­reds fö­re­läs­nings­för­e­ning.

För­e­ning­en som bil­da­des 1913 har un­der året gått och bli­vit mo­dern.

– Vi har en egen hem­si­da. Där läg­ger vi ut vårt pro­gram, sä­ger ord­fö­ran­den.

SVEN-OLOF PETERSSON in­le­der hös­ten på tis­dag med att be­rät­ta om si­na sex år som am­bas­sa­dör ”i lan­det upp och ner” – Austra­li­en, värl­dens gif­ti­gas­te land med värl­dens lyck­li­gas­te in­vå­na­re.

Di­a­lek­ter blir äm­net när Carl-erik Lund­bladh, do­cent i nor­dis­ka språk vid Lunds uni­ver­si­tet, ta­lar 9 ok­to­ber. Hans se­nas­te bok hand­lar om hal­länds­ka di­a­lek­ter.

”En so­ci­al­chef eme­ri­tus kå­se­rar” är nam­net på fö­re­dra­get 30 ok­to­ber. Fö­re­lä­sa­ren Tho­mas Ro­sen­dal är fö­re det­ta so­ci­al­chef i Os­by kommun och son till den kän­de präs­ten Fa­der Gun­nar.

RYSSLANDS PRE­SI­DENT Pu­tin står i fo­kus 20 no­vem­ber, då stats­ve­tar­pro­fes­sorn Bo Petersson från Mal­mö uni­ver­si­tet gäs­tar byg­de­går­den.

Sä­song­en av­slu­tas som van­ligt med julsång och kaf­fe. Goa Grab­bar står för un­der­håll­ning­en 4 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.