Siljings ”ob­jekt” fyl­ler Stads­hus­gal­le­ri­et

Hallandsposten - - Laholm - HEN­RIK WILLIAMSSON

Stål och stål­tråd bil­dar grunden för konst­nä­ren Sti­na Siljings... skulp­tu­rer? Nja, själv kal­lar hon dem helst för ”ob­jekt”.

För drygt ett år se­dan in­vig­des Sti­na Siljings ut­smyck­ning av Ve­ing­e­sko­lans elev­hall. Nu är hon till­ba­ka i Laholm för att vi­sa and­ra ty­per av als­ter på Stads­hus­gal­le­ri­et.

DET HON HAR med sig från sin atel­jé i Kal­mar är dels run­da ski­vor i stål, där rost och färg går i skön för­e­ning. Och dels hen­nes spe­ci­el­la verk där stål­tråd bil­dar stom­men för de ”vind­ling­ar” som ock­så gi­vit namn åt ut­ställ­ning­en.

– Jag har all­tid må­lat, men ha­de länge le­tat ef­ter ett sätt att ut­tryc­ka mig tre­di­men­sio­nellt. Som konst­när har man myc­ket stål­tråd hem­ma och jag bör­ja­de knå­pa med den och fick fram en form, be­rät­tar hon.

SE­DAN DESS HAR hon in­te kun­nat slu­ta att gö­ra va­ri­a­tio­ner på sin ori­gi­na­lidé.

– De be­står av stål­tråd, la­tex och pig­ment. Det blir ett slags skulp­tu­rer, men jag kal­lar dem för ob­jekt, sä­ger Sti­na Siljing.

Stål­ski­vor­na är ock­så de en form av ic­ke-fö­re­stäl­lan­de konst.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av fos­si­ler, al­ger och så­dant som går ner på cell­ni­vå. De är run­da, så som om man tit­tar på nå­got i mik­ro­skop, sä­ger hon.

För att få fram ut­tryc­ket lå­ter hon stå­let le­va ett eget liv ge­nom en väl­känd ke­misk pro­cess.

– JAG ÄLS­KAR rost! Den finns i många oli­ka ny­an­ser och läg­ger sig of­ta där jag in­te pla­ne­rat.

Ut­ställ­ning­en har ver­nis­sage i dag, lör­dag, och finns se­dan kvar på Stads­hus­gal­le­ri­et fram till den 20 ok­to­ber.

Bild: HEN­RIK WILLIAMSSON

VINDLANDE KONST. Stads­hus­gal­le­ri­et sat­sar på konst­nä­rer som ti­di­ga­re gjort of­fent­li­ga ut­smyck­ning­ar i Laholm. Just nu är Sti­na Siljing ak­tu­ell med ”Vind­ling­ar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.