Hälf­ten av ny­an­län­da rös­ta­de

Hallandsposten - - Hylte - LENNART HILDINGSSON

Val­del­ta­gan­de in­om in­vandrar­grup­pen i Hyl­te – i sön­da­gens kom­mun­val – tycks ha va­rit om­kring 50 pro­cent.

VAL 2018

Jäm­fört med ge­nom­snit­tet i Sve­ri­ge i va­let 2014, som var 34,4 pro­cent, är ni­vån i Hyl­te på­fal­lan­de hög. Val­del­ta­gan­det bland ut­länds­ka med­bor­ga­re i Sve­ri­ge – de som får lov att del­ta i kom­mu­na­la val – har an­nars sta­digt gått ned se­dan 1970-ta­let.

Den ove­ten­skap­li­ga skatt­ning­en av val­del­ta­gan­det i kom­mun­va­let i Hyl­te, har HP fått fram ge­nom att ef­ter ons­dags­räk­ning­en gå ige­nom röst­läng­der­na från tre av Hyl­tes nio val­di­strikt. I des­sa kan de ut­länds­ka med­bor­gar­na ur­skil­jas ge­nom mar­ke­ring­en att de in­te ska läm­na röst i riks­dags­va­let. Re­sul­ta­tet blev:

Lan­de­ryd-lång­a­ryd:

To­rup: 51,5 pro­cent

Staffans­bo: 56,4 pro­cent Ur­va­let är ett tvär­snitt av kom­mu­nen så­väl geo­gra­fiskt som val­kret­sar­nas stor­lek. To­rup är den stör­re av de tre och här bor 103 ut­länds­ka med­bor­ga­re med röst­rätt i kom­mun­va­let. 53 av dem gick till val­lo­ka­len och rös­ta­de.

– Jag har ock­så fått en känsla av att val­del­ta­gan­det bland in­vand­rar­na i Hyl­te har va­rit hög­re än för­ra va­let, sä­ger Ibra­him Baal­ba­ki, in­teg­ra­tions­ko­or­di­na­tor i Hyl­te. 50,0 pro­cent

EN FÖR­KLA­RING KAN för­stås va­ra att kom­mu­nen an­ställ­de valin­for­ma­tö­rer, med upp­drag att all­mänt för­sö­ka hö­ja val­del­ta­gan­det, och som ock­så vän­de sig spe­ci­fikt till in­vandrar­grup­per. Men Ibra­him Baal­ba­ki tror att par­ti­er­nas en­ga­ge­mang har spe­lat en stör­re roll.

– Så gott som al­la par­ti­er i Hyl­te har fått med åt­minsto­ne en in­vand­ra­re på val­se­deln. Des­sa har i sin tur gjort ett stort ar­be­te för att få si­na kom­pi­sar och and­ra att rös­ta.

Par­ti­er­na har ock­så, på­pe­kar Baal­ba­ki, haft en val­de­batt rik­tad mot ny­an­län­da och sökt hö­ja val­del­ta­gan­det ge­nom dörr­knack­ning.

– Valin­for­ma­tö­rer­na har va­rit ute och in­for­me­rat, men det be­hövs ock­så ut­ö­ver det ett en­ga­ge­mang in­om par­ti­er­na.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

SETT ÖK­NING­EN. Ibra­him Baal­ba­ki häv­dar att par­ti­er­nas val­ar­be­te i Hyl­te dri­vit upp rös­tan­det bland de in­vand­ra­re som fått lov att va­ra med i kom­mun­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.