Bra be­talt för skog – men då­ligt ut­bud

Hallandsposten - - Hylte - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hal­lands­pos­ten.se

Pri­vat­per­so­ner som vill kö­pa skogs­mark är be­red­da att be­ta­la för sig. Men det är ont om fas­tig­he­ter att väl­ja bland i Hyl­te kommun. Ut­bu­det är torf­tigt ef­tersom den mesta skog går i arv till yng­re ge­ne­ra­tio­ner.

Skogs­marks­pri­ser­na i söd­ra Sve­ri­ge har sti­git med 29 pro­cent un­der de se­nas­te tio åren, en­ligt ny sta­tistik från LRF Kon­sult. Just nu får kö­pa­re be­ta­la i ge­nom­snitt 629 kro­nor per skogs­ku­bik­me­ter. In­tres­set kan tän­kas sti­ga ef­tersom som­ma­rens tor­ka och brand­risk har gjort det svå­ra­re för de be­fint­li­ga skogs­ä­gar­na att av­ver­ka skog.

– På många håll har det av­ver­kats mind­re än nor­malt. Det har gjort att det rå­der en stor ef­ter­frå­gan på vir­ke från tim­mer- och mas­sa­in­du­strin som dess­utom be­ta­lar bra och vill kun­na pro­du­ce­ra för fullt. Det bor­de tryc­ka upp pri­ser­na på skogs­fas­tig­he­ter, sä­ger Martin Haraldsson, fas­tig­hets­mäk­la­re och skogs­an­sva­rig på LRF Kon­sult Hal­lands kon­tor i Hyl­te­bruk.

OCH VISST ÄR spe­ku­lan­ter­na även in­tres­se­ra­de av att kö­pa skogs­mark i Hyl­te.

– Jag hål­ler pre­cis på att av­slu­ta två stör­re skogs­af­fä­rer som bå­da lig­ger i gräns­lan­det till Hyl­te. Vi mär­ker att pri­ser­na fort­sät­ter upp­åt.

Men ut­bu­det av le­di­ga skogs­fas­tig­he­ter är in­te stort.

– Åt­minsto­ne in­te de fas­tig­he­ter som be­står av ren skog. Of­ta in­går bo­stads­hus el­ler lant­går­dar i de fas­tig­he­ter som säljs. Dess­utom är det all­ra van­li­gas­te att skogs­fas­tig­he­ter går i arv.

Kö­par­na i Hyl­tetrak­ten är of­ta skogs­ä­ga­re se­dan ti­di­ga­re, och bru­kar an­ting­en sko­gen själv el­ler är fö­re­ta­ga­re som tar in ent­re­pre­nö­rer för att ut­fö­ra gall­ring och av­verk­ning.

– Många av de be­fint­li­ga skogs­ä­gar­na vill ut­ö­ka sitt in­ne­hav. Många är i 50-års­ål­dern och har tid och in­tres­se att sät­ta sig in i hur de ska för­val­ta sin skog – el­ler om de är­ver skog blir de of­ta in­sat­ta tids nog.

HYLTEBOR SOM ÄR­VER skog är in­te ga­ran­te­ra­de att fas­tig­he­ter­na ska ge av­kast­ning, även om mar­ken tas om hand.

– Det kanske är fle­ra sys­kon el­ler till och med ku­si­ner som ska de­la på det de får ut för av­verk­ning och jak­tar­ren­den. Det blir of­ta re­la­tivt lå­ga sum­mor i för­hål­lan­de till mar­kens vär­de. För att fort­sät­ta mås­te in­tres­set fin­nas hos skogs­ä­ga­ren.

I dag finns gott om in­for­ma­tion och ut­bild­ning­ar för nya skogs­ä­ga­re. Åta­gan­det kan in­ne­bä­ra sto­ra ut­ma­ning­ar.

– Ef­ter som­ma­rens tor­ka har många in­sett att det är en stör­re risk att va­ra skogs­ä­ga­re i dag och det kan krä­vas en del nyplan­te­ring­ar. En an­nan fi­en­de är ju gran­bark­bor­ren som gyn­nas av tor­kan, kon­sta­te­rar Martin Haraldsson.

”Det rå­der en stor ef­ter­frå­gan på vir­ke från tim­mer- och mas­sa­in­du­strin.”

MARTIN HARALDSSON

LRF Kon­sult i Hyl­te­bruk

Bild: PER JO­HANS­SON/LRF KON­SULT

PRI­SER GÅR UPP. In­tres­set för att kö­pa skog finns men ut­bu­det är skralt, me­nar Martin Haraldsson på LRF Kon­sult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.