”Sve­ri­ge har bli­vit än­nu mer sår­bart”

Hallandsposten - - Sverige - JOAKIM GOKSÖR/TT

”Man kan ald­rig ve­ta, när sa­ker och ting fal­ler isär.” STE­FAN ING­VES riks­banks­chef

Sve­ri­ge är mer sår­bart nu än un­der fi­nan­s­kri­sen för tio år se­dan, sä­ger riks­banks­che­fen Ste­fan Ing­ves. En bo­stads­mark­nad i oba­lans, rän­te­käns­li­ga och högt skuld­sat­ta hus­håll och vår sto­ra bank­sek­tor oro­ar mest.

– Det vill till att vi ba­lan­se­rar det­ta och att man på den po­li­tis­ka si­dan förr el­ler se­na­re är vil­lig att vid­ta de åt­gär­der som be­hövs, så att skul­der­na in­te ökar så myc­ket och så att vi får en fun­ge­ran­de bo­stads­mark­nad, sä­ger Ste­fan Ing­ves.

Den fin­lands­svens­ke 65-åring­en är på väg mot sitt fjor­ton­de år som riks­banks­chef. Han har un­der kar­riä­ren spe­lat en av­gö­ran­de roll i två dju­pa svens­ka fi­nan­s­kri­ser. Först som ge­ne­ral­di­rek­tör för den stat­li­ga så kal­la­de banka­ku­ten un­der 1990-tals­kri­sen. Se­dan – ef­ter någ­ra år som höj­da­re på In­ter­na­tio­nel­la va­lu­ta­fon­den (IMF) – även som chef för Riks­ban­ken.

DET VAR DEN pos­ten han ha­de när den ame­ri­kans­ka in­vest­ment­ban­ken Leh­man Brot­hers gick om­kull för tio år se­dan.

Leh­man-kra­schen ska­pa­de den dju­pas­te glo­ba­la re­ces­sio­nen se­dan 1930-ta­let, även i Sve­ri­ge där BNP ra­sa­de med 5 pro­cent 2009. Se­dan dess har kra­ven på bank­sek­torn skärpts ra­di­kalt. Och det har ska­pats nya ka­na­ler för sam­tal och sam­ar­be­te mel­lan myn­dig­he­ter i oli­ka län­der för att han­te­ra aku­ta krislä­gen i fi­nans­sy­ste­met i fram­ti­den.

– På det sät­tet är det bätt­re, sä­ger Ste­fan Ing­ves.

Vad det hår­da­re po­li­tis­ka kli­ma­tet glo­balt och i Sve­ri­ge in­ne­bär för för­ut­sätt­ning­ar­na att han­te­ra näs­ta kris är dock svårt att sä­ga, en­ligt riks­banks­che­fen.

– Man kan ald­rig ve­ta, när sa­ker och ting fal­ler isär, om de yt­terst ansvariga är vil­li­ga att kom­ma över­ens el­ler in­te.

Det är in­te ba­ra bo­stads­mark­na­den som gör Sve­ri­ge mer sår­bart nu än för tio år se­dan, en­ligt riks­banks­che­fen.

– Vi har ock­så en ar­bets­mark­nad där match­ning­en är ett stort pro­blem. Och så sko­lan, som mås­te hål­la en ut­bild­ningsni­vå som är så­dan att vi kan stå oss i kon­kur­ren­sen, sä­ger han.

OCH NÄS­TA STO­RA kris kom­mer när­ma­re för var­je dag, en­ligt Ste­fan Ing­ves – för de kom­mer med jäm­na mel­lan­rum. Som de fles­ta eko­no­mer pe­kar han bland an­nat ut va­lutakri­ser­na i Ar­gen­ti­na och Tur­ki­et, Ita­li­ens skuld- och bank­pro­blem, Ki­nas dol­da skuld­berg, brex­it och Trum­pre­ge­ring­ens han­dels­kon­flik­ter som de störs­ta oros­mol­nen just nu.

– Vi ten­de­rar all­tid att sä­ga att det är an­norlun­da nu. Se­dan byg­ger vi upp de här ex­pan­si­va ske­de­na, där vi har enor­ma svå­rig­he­ter att brom­sa i tid. Vår egen bo­stads­mark­nad är näs­tan ett typex­em­pel på det, sä­ger han.

Riks­banks­che­fen vill in­te pe­ka fing­er när det gäl­ler an­sva­ret för den po­li­tis­ka oför­mågan att han­te­ra de in­hems­ka svens­ka pro­ble­men – som han in­te tror spri­der sig in­ter­na­tio­nellt, men som gör Sve­ri­ge sår­bart när det smäl­ler ut­om­lands.

– He­la det sy­stem vi har byggt upp kring bo­stä­der har den ena re­ge­ring­en ef­ter den and­ra, un­der årens lopp, in­te lyc­kats han­te­ra. Då byg­ger du grad­vis upp det­ta och då är vi där vi är i dag.

Hur långt bort näs­ta sto­ra fi­nan­s­kris är vill Ste­fan Ing­ves lå­ta va­ra osagt.

– Man kan var­na, man kan grubb­la, man kan tit­ta på gra­fer, man kan und­ra om det hål­ler ihop. Men det går in­te att ve­ta vad det är ex­akt som blir den ut­lö­san­de fak­torn.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

SAK­KUN­NIG. Den fin­lands­svens­ke 65-åring­en Ste­fan Ing­ves har snart av­ver­kat 13 år som riks­banks­chef. Han har man­dat att le­da Riks­ban­ken till de­cem­ber 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.