Li­ga tving­a­de

SVE­RI­GE: ÅT­TA ÅTA­LAS I STOR MÄNNISKOHANDELSHÄRVA

Hallandsposten - - Sverige -

TIGGA. Sju per­so­ner står åta­la­de miss­tänk­ta för att ha tving­at män­ni­skor till Sve­ri­ge för att tigga.

När tig­gar­na in­te fick ihop till­räck­ligt med peng­ar el­ler som­na­de på sin plats blev de slag­na och straf­fa­de av si­na plå­go­an­dar. – Jag fick 500 kro­nor i bö­ter när jag gick in för att kö­pa bröd för jag ha­de in­te ätit på två da­gar, sä­ger ett av off­ren i Sve­ri­ges störs­ta människohandelshärva.

Hem­ma i nor­ra Bul­ga­ri­en lev­de den le­ver­sju­ka kvin­nan på sin sjuk­pen­sion om knappt 1 000 svens­ka kro­nor. När en man er­bjöd hen­ne att åka till Sve­ri­ge för att ploc­ka bär för en må­nads­lön på drygt 3000 kro­nor kun­de hon in­te tac­ka nej.

– Jag sa­de att jag var sjuk, men han sa­de att han skul­le ta hand om mig, sä­ger kvin­nan i ett tol­kat po­lis­för­hör.

HON FICK SJÄLV be­ta­la man­nen för re­san, men nå­got jobb som bär­ploc­ka­re fanns in­te i Sve­ri­ge. In­te hel­ler nå­gon ut­lo­vad lä­gen­het med sov­rum och to­a­lett. I stäl­let ham­na­de kvin­nan i en skog ut­an­för Väx­jö där hon fick bo till­sam­mans med över 20 and­ra ut­sat­ta män­ni­skor i tält, bi­lar och hus­vag­nar ut­an vär­me. Om­gå­en­de tving­a­des hon att bör­ja tigga – ut­an att få be­hål­la någ­ra peng­ar.

– Jag sa­de till ho­nom att jag väg­rar att tigga. Då sa­de han att han ska slå ihjäl mig, sä­ger kvin­nan, som var­ken kan lä­sa, skri­va el­ler räk­na.

Kvin­nan är en av 13 bul­ga­ris­ka med­bor­ga­re som in­går i det sto­ra män­ni­sko­han­dels­å­tal som nu har väckts mot sju lands­män och en svensk man. Runt två mil­jo­ner kro­nor ska ha förts ut från Sve­ri­ge till Bul­ga­ri­en un­der knappt två års tid.

– Sett till män­ni­sko­han­del av­se­en­de tig­ge­ri­verk­sam­het är det här bland de störs­ta åta­len som väckts i Sve­ri­ge, sä­ger Måns Bi­ör­klund, åkla­ga­re vid riksen­he­ten mot in­ter­na­tio­nell och or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het.

NÄTVERKET BE­STÅR hu­vud­sak­li­gen av en 60-årig man, hans tre sö­ner och två av hans barn­barn. Po­li­sens spa­ning vi­sar att runt 60 män­ni­skor kan ha va­rit i li­gans järn­grepp,

Bild: BJÖRN LIND­GREN/TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.