Sve­ri­ge värl­dens sjun­de bäs­ta land

Hallandsposten - - Sverige -

SVE­RI­GE: Gäng­mord, ut­an­för­skap och vård­kö­er. Det går ut­för för det svens­ka sam­häl­let, kan man tro ef­ter årets val­rö­rel­se. Men Fn-or­ga­net UNDP ger en an­nan bild: Sve­ri­ge är det sjun­de mest ut­veck­la­de lan­det i värl­den. Sve­ri­ge de­lar sjun­de­plat­sen med Hong­kong (som be­döms se­pa­rat från Ki­na) ba­se­rat på upp­gif­ter från 2017. Sve­ri­ge gör ett skutt från en 14:e plats året fö­re.

UNDP pre­sen­te­rar var­je år sitt ut­veck­lings­in­dex, som grun­das på län­der­nas ge­nom­snitt­li­ga in­komst, ut­bild­ningsni­vå och häl­sa.

Pre­cis som 2016 är Nor­ge mest ut­veck­lat, följt av Schweiz. (TT)

Bild: ERIK MÅR­TENS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.