Var ti­on­de dödsfall i tra­fi­ken är själv­mord

Hallandsposten - - Sverige -

SVE­RI­GE: Själv­mord i tra­fi­ken är van­li­ga­re än of­fi­ci­ell sta­tistik ti­di­ga­re vi­sat. Det en­ligt en ana­lys­grupp som ta­git fram en ny me­tod för att un­der­sö­ka döds­fal­len. Fram till och med år 2009 har man iden­ti­fi­e­rat su­i­cid i tra­fi­ken med av­skeds­brev var­på an­ta­let själv­mord va­ri­e­rat mel­lan en till tio styc­ken per år.

Ge­nom att kom­bi­ne­ra de rätts­me­di­cins­ka un­der­sök­ning­ar­na med psy­ko­so­ci­a­la ana­ly­ser kan kon­sta­te­ras att 143 av döds­fal­len mel­lan 2012 och 2016 var su­i­cid, mot­sva­ran­de tio pro­cent av samt­li­ga tra­fi­ko­lyc­kor med dödlig ut­gång. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.