Folk att tigga

Hallandsposten - - Sverige - TT

LÄGER. Ett av läg­ren i sko­gen ut­an­för små­länds­ka Hov­man­torp där fle­ra av de ut­sat­ta har bott när de tving­ats tigga i Sve­ri­ge. Åt­ta män har nu åta­lats miss­tänkt för män­ni­sko­han­del och med­hjälp till brot­tet. men 20 av dem har in­te gått att iden­ti­fi­e­ra vid namn.

Den runt 3 000 si­dor långa för­un­der­sök­ning­en vi­sar på att off­ren näs­tan dag­li­gen tving­ats tigga på oli­ka plat­ser i Väx­jö, Les­se­bo, Vir­se­rum och Hults­fred. Fle­ra tig­ga­re ska ha miss­hand­lats när de som­nat el­ler fått ihop för li­te peng­ar.

– Jag har tap­pat räk­ning­en, så många gång­er var det, sä­ger en ut­satt kvin­na när hon i för­hör får en frå­ga om hur många gång­er hon har miss­hand­lats.

BÖ­TER SKA HA ut­de­lats till de som läm­nat sin plats och om de in­te har fått ihop till­räck­ligt med peng­ar ska de hel­ler in­te ha fått nå­gon mat. Ma­ten de fick att äta var of­ta slängd mat som de åta­la­de ha­de hit­tat i livs­me­dels­bu­ti­ker­nas con­tain­rar.

– De hand­la­de mat till sig själ­va i af­fä­rer­na. Det köp­tes ald­rig till oss. Jag kräk­tes och fick di­ar­ré­er, sä­ger ett av off­ren.

I för­un­der­sök­ning­en vi­sas bil­der på de ut­sat­tas för­hål­lan­den hem­ma i Bul­ga­ri­en. Ett av off­ren bor i ett hus med ett fall­fär­digt tak och ut­an glasru­tor i fönst­ren. Jord­gol­vet har * Sju bul­ga­ris­ka män, i åld­rar­na 20 till 60 år, åta­las vid Väx­jö tings­rätt miss­tän­ka för män­ni­sko­han­del. En 76-årig svensk man åta­las miss­tänkt för med­hjälp till brot­tet. 13 brottsof­fer in­går i åta­let. Samt­li­ga åta­la­de ne­kar till brott.

* Un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri 2016– de­cem­ber 2017 ska män­nen ha lu­rat lands­män till Sve­ri­ge med löf­te om att få jobb el­ler få tigga och be­hål­la peng­ar­na själ­va.

* Någ­ra jobb i Sve­ri­ge har dock in­te fun­nits. I stäl­let har brottsoff­ren näs­tan dag­li­gen tving­ats tigga i Väx­jö med om­nejd. Peng­ar­na som de fått in har ham­nat i de åta­la­des fic­kor.

* Po­li­sen kom li­gan på spå­ren ef­ter att en bul­ga­risk man bli­vit bort­förd och grovt miss­hand­lad

täckts över av mat­tor och be­ho­ven får gö­ras ut­om­hus i ett skjul. Det finns även bil­der som vi­sar att de åta­la­de och de­ras släk­ting­ar bor be­tyd­ligt bätt­re.

– Vi kom­mer att vi­sa un­der rät­te­gång­en un­der vå­ren 2017. I maj sam­ma år på­bör­ja­de po­li­sen sin spa­ning mot li­gan och via till­slag den 5 de­cem­ber i Kro­no­bergs och Kal­mars län slogs nätverket sön­der.

* Den 76-åri­ge svens­ke med­bor­ga­ren är miss­tänkt för att ha lå­tit de åta­la­de in­hy­sa off­ren i ett hus och i hus­vag­nar på hans tomt.

* Två av män­nen är även miss­tänk­ta för miss­han­del av tre mål­sä­gan­de och en av män­nen är även miss­tänkt för att ha rå­nat ett av off­ren.

* Rät­te­gång­en på­bör­jas den 25 sep­tem­ber och hålls i Lunds tings­rätt ef­tersom ing­en för­hand­lings­sal i Väx­jö är stor nog för att få plats med al­la till­ta­la­de och de­ras för­sva­ra­re. att gär­nings­män­nen och de­ras när­stå­en­de har en­ligt oss be­tyd­ligt bätt­re bo­en­de­för­hål­lan­de än vad mål­sä­gan­de har haft, sä­ger Måns Bi­ör­klund.

Bild: PO­LI­SENS FÖRUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Käl­lor: ÅTA­LET OCH FÖR­UN­DER­SÖK­NING­EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.