”Und­vik lappt

EU: OMSTÄLLNING MEL­LAN SOM­MAR- OCH VINTERTID KAN FÖRSVINNA

Hallandsposten - - Världen -

Ett Sve­ri­ge, Tyskland och Spa­ni­en i sam­ma tids­zon, och ett Dan­mark, Frank­ri­ke och Ös­ter­ri­ke i en an­nan. Så kan det te­o­re­tiskt bli om in­te Eu-län­der­na snac­kar ihop sig.

– Bud­ska­pet är väl­digt tyd­ligt: det är dags att slu­ta blädd­ra med ti­den, sa­de Ma­res Se­fco­vic, vice ord­fö­ran­de i Eu-kom­mis­sio­nen, när tidsom­ställ­nings­för­sla­get pre­sen­te­ra­des i Brys­sel på fre­da­gen.

Den år­li­ga om­ställ­ning­en till som­mar­tid har bland an­nat mo­ti­ve­rats med ener­gi­be­spa­ring­ar, men de är mar­gi­nel­la en­ligt Se­fco­vic.

För­sla­get är att var­je med­lems­land av­gör vil­ken tid man vill ha: nor­mal­tid el­ler som­mar­tid, i det se­na­re fal­let att man by­ter tids­zon. Tan­ken är att al­la län­der som van­ligt ska gå över till som­mar­tid den 31 mars 2019, men att till­ba­ka­stäl­lan­det av kloc­kan den 27 ok­to­ber 2019 ba­ra görs av de län­der som vill ha evig nor­mal­tid (vintertid).

– Vi fö­re­slår allt­så in­te att he­la EU väl­jer an­ting­en som­mar- el­ler vintertid. Vad vi fö­re­slår är att vi al­la gör för­änd­ring­en sam­ti­digt, be­to­nar Bulc.

MED AND­RA ORD skul­le Sve­ri­ge, Dan­mark, Tyskland, Frank­ri­ke, Bel­gi­en, med fle­ra som i dag har sam­ma tid, kun­na ham­na i oli­ka

RISK FÖR SPLITTRING. Näs­ta år kan bli det sista i EU med år­li­ga tidsom­ställ­ning­ar mel­lan som­mar- och nor­mal­tid. Men

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.