Men vad ska vi väl­ja då?

Hallandsposten - - Världen -

Det får vi av­gö­ra själ­va. An­ting­en hål­ler vi kvar vid vin­ter­ti­den, det vill sä­ga nor­mal­ti­den. För svensk del är det så kal­lad cen­tra­leu­ro­pe­isk tid (CET). El­ler så kör vi evig som­mar­tid – som egent­li­gen är det som nu kal­las ös­teu­ro­pe­isk tid (EET). El­ler så kan vi väl­ja nå­got helt an­nat: det står oss fak­tiskt helt fritt re­dan nu att ha ex­em­pel­vis sam­ma tid som i Krasno­jarsk (KRAT) el­ler i Salt La­ke Ci­ty (MT). Fast det vo­re kanske in­te så prak­tiskt. Men möj­lig­he­ten att fritt väl­ja tids­zon finns re­dan nu och kom­mer att fin­nas kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.