Blir det in­te kons­tigt om oli­ka län­der väl­jer oli­ka?

Hallandsposten - - Världen -

Tja – bå­de ja och nej. Det kom­mer na­tur­ligt­vis att bli an­norlun­da jäm­fört med i dag om ex­em­pel­vis Dan­mark skul­le väl­ja att ha evig som­mar­tid och Sve­ri­ge vill ha stän­dig nor­mal­tid – då ham­nar en tids­gräns i Öresund och in­te ba­ra i Ös­ter­sjön. Å and­ra si­dan är EU re­dan i dag upp­de­lat i oli­ka tids­zo­ner, där vi vant oss vid att kloc­kan är en tim­me mer i öst och en tim­me mind­re i väst. Nu kan vi bli tvung­na att lä­ra oss helt and­ra tids­grän­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.