Äc­ke av tids­zo­ner”

Hallandsposten - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT OLA WESTERBERG/TT

tids­zo­ner. Den som re­ser ge­nom fle­ra län­der skul­le kun­na be­hö­va stäl­la om kloc­kan fram och till­ba­ka.

Ju fler som väl­jer sam­ma tid, desto bätt­re, an­ser in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (S).

– Ut­gångs­punk­ten mås­te va­ra att med­lems­sta­ter­na dis­ku­te­rar ge­men­samt hur in­fö­ran­det i så fall kan ske. Jag tror att ing­en vill se ett Eu­ro­pa med väl­digt sto­ra tids­va­ri­a­tio­ner, sä­ger han.

Han­del och rör­lig­het mås­te un­der­lät­tas, an­ser in­fra­struk­tur­mi­nis­tern. Han är ock­så an­ge­lä­gen om en bred upp­slut­ning i Sve­ri­ges riks­dag bakom en svensk po­si­tion la­gom till att frågan ska be­hand­las av med­lems­län­der­nas mi­nist­rar i de­cem­ber. De 28 Eu-län­der­na har i dag en ge­men­sam över­gång till som­mar­tid var­je vår och åter­gång till nor­mal­tid på hös­ten. Sam­ti­digt till­hör län­der­na tre oli­ka tids­zo­ner, jäm­fört med den så kal­la­de ko­or­di­ne­ra­de uni­ver­sal­ti­den (UTC): * Väs­teu­ro­pe­isk tid, även känd som Gre­enwich Me­an Ti­me (UTC+0): Ir­land, Por­tu­gal och Storbritannien. * Cen­tra­leu­ro­pe­isk tid (UTC+1): Bel­gi­en, Dan­mark, Frank­ri­ke, Ita­li­en, Kro­a­ti­en, Lux­em­burg, Mal­ta, Ne­der­län­der­na, Po­len, Slo­va­ki­en, Slo­ve­ni­en, Spa­ni­en, Sve­ri­ge, Tjec­ki­en, Tyskland, Ung­ern och Ös­ter­ri­ke. * Ös­teru­ro­pe­isk tid (UTC+2): Bul­ga­ri­en, Cy­pern, Est­land, Fin­land, Gre­kland, Lett­land, Li­tau­en och Ru­mä­ni­en.

Frågan ska ock­så be­hand­las i Eu­par­la­men­tet.

– Vil­ket väg­val man gör mel­lan som­mar- och vintertid be­hö­ver nog dis­ku­te­ras or­dent­ligt bå­de in­om och mel­lan med­lems­sta­ter­na, sä­ger Ene­roth, som frå­gar sig om man blir klar med det re­dan till näs­ta år.

BRANSCHORGANISATIONEN Sve­ri­ges åke­ri­fö­re­tag har in­te ta­git ställ­ning till för­sla­get, men dess ju­ri­dis­ke sak­kun­ni­ge John Wox­ström an­ser att det väc­ker fle­ra frå­gor om en­skil­da län­der by­ter tids­zon.

– Om var­je land får be­stäm­ma skul­le det bli kom­pli­ce­rat, sä­ger han, och ger som ex­em­pel om det var oli­ka tids­zo­ner i Skå­ne och Dan­mark.

Oli­ka tids­zo­ner skul­le ock­så kun­na krång­la till det för de färd­skri­va­re som finns i åke­ri­er­nas bi­lar, an­ser Wox­ström.

Han på­pe­kar ock­så att ut­an som­mar­tid blir det mer mör­ker­kör­ning på vägar­na på som­mar­kväl­lar­na, vil­ket är en tra­fik­sä­ker­hets­risk.

FÖR ATT IN­TE ska­pa onö­dig ore­da krävs att var­je land be­stäm­mer sig minst sex må­na­der i för­väg – det vill sä­ga se­nast i slu­tet av april 2019, om tid­ta­bel­len hål­ler – vil­ken tid man tän­ker ha. Sam­ma regel ska se­dan gäl­la även fram­ö­ver: om nå­got land ång­rar sig el­ler vill by­ta tid igen mås­te man in­for­me­ra om det minst ett halv­år i för­väg.

Bild: ERIK JOHANSEN/LISE ÅSERUD/JESSICA GOW/TT

är det då som­mar­tid el­ler vintertid som ska be­hål­las? Eu-län­der­na är in­te över­ens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.