Att ta bort mo­tions­sling­an rim­mar il­la med mil­jö- och häl­so­tän­ket

Hallandsposten - - Världen -

MOTIONSSLINGA. Blev myc­ket be­svi­ken när jag ny­li­gen upp­märk­sam­ma­de att mo­tions­sling­an vid Trot­ta­berg ska av­veck­las och be­lys­ning­en ploc­kas ner. Den är och har va­rit till myc­ket gläd­je och an­vänd­ning för al­la ål­ders­grup­per, allt från fa­mil­jer med små­barn/ barn­vagn till äld­re pen­sio­nä­rer som lätt kun­nat ta sig ut på pro­me­nad i vac­ker och av­kopp­lan­de skogs­mil­jö, till al­la oss som an­vän­der sling­an för jog­ging på skon­samt un­der­lag. Li­kaså an­vänds den fli­tigt av för­sko­lor och sko­lor i om­rå­det för fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter.

LÄSTE ATT KOM­MU­NEN och sam­fäl­lig­he­ten som äger mar­ken in­te kun­de kom­ma över­ens nu när ar­ren­det löp­te ut och skul­le om­för­hand­las, men man kan und­ra hur myc­ket an­sträng­ning som gjorts från kom­mu­nens si­da för att kom­ma fram till en lös­ning. Det bor många i när­om­rå­det, som även hål­ler på att växa i och med den pla­ne­ra­de fort­sat­ta ut­bygg­na­den av nya bo­stads­om­rå­det Al­bins­ro.

Det är gång- och cy­kelav­stånd till sling­an för många som kanske nu väl­jer att ta bi­len till ex­em­pel­vis Galg­ber­get i stäl­let för att kun­na kom­ma ut och mo­tio­ne­ra/pro­me­ne­ra i na­tu­ren, om man ens kom­mer att ha möj­lig­het till det i fort­sätt­ning­en. Rim­mar il­la med det mil­jötänk och häl­so­främ­jan­de ar­be­te som kom­mu­nen vill stolt­se­ra med.

ATT DET EVEN­TU­ELLT pla­ne­ras en ny slinga/ut­bygg­nad av be­fint­lig slinga nå­gon an­nan­stans är ju en klen tröst, kan ta många år om det ens blir av. En be­svi­ken mo­tio­när

bland många

Bild: HP/ARKIV

OMTYCKT. Mo­tions­sling­an vid Trot­ta­berg i Halm­stad för­svin­ner, vil­ket väc­ker be­svi­kel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.