Plast­skrä­pet i Hal­land mås­te tas på all­var

Hallandsposten - - Världen -

För förs­ta gång­en tar många po­li­ti­ker frågan på all­var och fö­re­slår kon­kre­ta åt­gär­der för att stop­pa ned­skräp­ning­en. Det skri­ver Johanna Ragnartz, vd för Håll Sve­ri­ge Rent.

DEBATT 15/9. I dag uppmärksammas för förs­ta gång­en Håll Sve­ri­ge Rent-da­gen. Och det be­hövs. Plas­ten i ha­ven är en av vår tids störs­ta mil­jö­ka­ta­stro­fer. En­gångsar­tik­lar av plast top­par lis­tor­na över det van­li­gas­te skrä­pet i ha­vet och det mesta kom­mer från land. In­om ett par år­tion­den ris­ke­rar vi att ha mer plast än fisk i ha­vet.

Trots den­na dyst­ra bild finns det an­led­ning att va­ra hopp­full. För förs­ta gång­en tar många po­li­ti­ker frågan på all­var och fö­re­slår kon­kre­ta åt­gär­der för att stop­pa ned­skräp­ning­en.

EU-KOM­MIS­SIO­NEN HAR LAGT fram för­slag om att helt so­ni­ka för­bju­da vis­sa en­gångsar­tik­lar av plast. För and­ra plastar­tik­lar fö­reslås krav på att pro­duk­ten ut­for­mas för att mi­ni­me­ra ned­skräp­ning­en.

Mil­jon­tals män­ni­skor run­tom i värl­den ger sig i dag ut på World Cle­anup Day för att räd­da värl­den från skräp.

Men när EU:S di­rek­tiv nu ska för­hand­las är vi räd­da att de skar­pa för­sla­gen kom­mer att sli­pas ner. Det finns ett mot­stånd in­om nä­rings­li­vet, sam­ti­digt som pro­du­cen­ter­nas an­svar för ned­skräp­ning ifrå­ga­sätts.

Re­ge­ring­en har till­satt fle­ra ut­red­ning­ar och upp­drag om ned­skräp­ning. Och när det gäl­ler pro­du­cen­ter­nas an­svar är sam­sy­nen mel­lan par­ti­er­na stor: När vi ny­li­gen frå­ga­de Hal­lands riks­dags­kan­di­da­ter upp­gav samt­li­ga sva­ran­de att pro­du­cen­ter­na bör ta ett stör­re an­svar för skrä­pet som de­ras för­pack­ning­ar ge­ne­re­rar.

DE PO­LI­TI­KER FRÅN Hal­land som tar plats i riks­da­gen mås­te där­för ar­be­ta för att skär­pa pro­du­cen­t­an­sva­ret, så att det om­fat­tar al­la plastar­tik­lar som blir till skräp, även fim­par.

Vå­ra po­li­ti­ker har stöd från många som en­ga­ge­rar sig i skräp­frå­gan. Mil­jon­tals män­ni­skor run­tom i värl­den ger sig i dag ut på World Cle­anup Day för att räd­da värl­den från skräp.

Här i Sve­ri­ge ar­ran­ge­rar vi Håll Sve­ri­ge Rent­da­gen och i Hal­land kom­mer många att ge sig ut och ploc­ka skräp för att vi­sa att det är fel att skrä­pa ner.

Ned­skräp­ning­en kan och mås­te stop­pas. Men då mås­te al­la ak­tö­rer ta sitt an­svar.

Johanna Ragnartz

vd Håll Sve­ri­ge Rent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.