Hur för­kla­ras an­ta­let rös­ter på SD i des­sa or­ter?

Hallandsposten - - Världen -

PO­LI­TIK. Vad får oss män­ni­skor att rös­ta som vi gör? På­ver­kan från för­äld­rar, sko­lan, kom­pi­sar, stu­di­er, ar­bets­liv, brut­na vallöf­ten, miss­nö­je med po­li­ti­ker som miss­bru­kar sin makt, för­säm­ring­ar i väl­fär­den, våld i sam­häl­let, främ­lings­räds­la, ja allt på­ver­kar na­tur­ligt­vis och den eg­na trygg­he­ten och räds­lan över att för­lo­ra nå­got i sitt eget liv ver­kar va­ra en mar­kör bland al­la and­ra.

HUR FÖR­KLA­RAR MAN att or­ter som Mar­bäck, Sim­långs­da­len, Skav­bö­ke och Sen­nan ha­de flest väl­ja­re som rös­ta­de på SD? Ett par­ti som öv­ri­ga in­te vill ve­ta av och där kon­tak­ten med främ­lings­fi­ent­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner av­skräc­ker de fles­ta.

I or­ter där inga in­vand­ra­re el­ler flyk­ting­ar bor, där de fles­ta bor i vil­la el­ler på gård, där för­sko­la och sko­la är re­la­tivt sett ut­an allt­för sto­ra pro­blem (ja i Skav­bö­kes fall kan jag se pro­teströs­ter på grund av ned­lägg­ning­en av sko­lan).

Hur tän­ker man? In­tel­li­gen­ta per­so­ner och bland dem pen­sio­nä­rer som upp­lev­de and­ra världs­kri­get och vet hur lik­nan­de pro­pa­gan­da som nu spreds på 1930- och 1940-ta­let. Sam­ma räds­la, sam­ma ils­ka!

För mig är det­ta obe­grip­ligt att det­ta hän­der nu igen 2018 då vi vet att kon­se­kven­sen kan bli så myc­ket stör­re än vin­ning­en.

JAG LÄ­SER JUST nu To­mas Eriks­sons bok ”Om­gi­ven av idi­o­ter” som hand­lar om att lä­ra sig för­stå var­för män­ni­skor är som de är och var­för vi har så svårt att mö­tas. För­hopp­nings­vis får jag väl i den en för­kla­ring på mi­na frå­gor och kanske bor­de man skic­ka ett ex­em­plar till de som just nu för­hand­lar om mak­ten up­pe i stor­sta­den!

Und­ran­de pen­sio­när.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.