Tre år har snart gått – än­nu ing­et svar på vår mo­tion

Hallandsposten - - Världen -

PO­LI­TIK. Den 3 no­vem­ber 2015 läm­na­de vi in en mo­tion till kom­mun­full­mäk­ti­ge i Halm­stads kommun, mo­tion om av­veck­ling av Lag om val­fri­het (Lov) i Halm­stads kommun.

LA­GEN OM VAL­FRI­HET in­ne­bär fri eta­ble­rings­rätt för al­la fö­re­tag som le­ver upp till de, av kom­mu­nen, ställ­da kva­li­tets­kra­ven in­om om­sorgs­om­rå­det. Se­dan får fö­re­ta­gen skatte­me­del från kom­mu­nen, för om­sor­gen, ba­se­rat på hur många ”kun­der” de lyc­kas loc­ka till sig.

FÖR KOM­MU­NER­NA ÄR det helt fri­vil­ligt att in­fö­ra val­fri­hets­sy­stem och in­te många kom­mu­ner har nap­pat på idén. Den bor­ger­li­ga led­ning­en i Halm­stad kommun in­för­de Lov 2012 och gav på det sät­tet fri­vil­ligt bort kon­troll och in­syn, el­ler som det of­ta står i do­ku­men­ten: ”Kom­mu­nen rå­der där­med in­te över an­ta­let nya lä­gen­he­ter in­om sär­skil­da bo­en­den för äld­re som byggs, men har det över­gri­pan­de an­sva­ret för att till­räck­ligt an­tal lä­gen­he­ter finns.”

Lov-bo­en­de­na finns på Nis­sastrand, 239 lä­gen­he­ter, en­dast 2 ak­tö­rer. Ing­et Lov-bo­en­de har byggts ut­an­för sta­dens cent­rum.

Mål­sätt­ning­en med pri­va­ti­se­ring­ar­na av svensk väl­färd ”är po­li­tisk, sna­ra­re än eko­no­misk”. Man är från bor­ger­ligt håll med­ve­ten om att det blir dy­ra­re.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et vil­le med den­na mo­tion ta till­ba­ka be­sluts­rät­ten och in­fly­tan­det över äldre­omsor­gen. I stäl­let för Lov:en vill vi sat­sa på verk­lig val­fri­het, att på ål­derns höst ha rätt att väl­ja var i kom­mu­nen man vill bo när man be­hö­ver till­syn.

NÅ­GOT SVAR PÅ mo­tio­nen har vi fort­fa­ran­de in­te fått, näs­tan tre år se­na­re.

Ro­se-ma­rie Ed­lund (S) kom­mun­råd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.