Fol­ke Rydén vill all­tid gö­ra all­ting or­dent­ligt

JUBILAREN: UTRIKESKORRE OCH SM-MÄSTARE I FALLSKÄRMSHOPPNING

Hallandsposten - - Folk & Familj - EYAL SHARON KRAFFT/TT

Fol­ke Rydén har för­ä­rats med Sto­ra Jour­na­list­pri­set och även rönt in­ter­na­tio­nellt er­kän­nan­de för si­na upp­märk­sam­ma­de do­ku­men­tär­fil­mer. Bland an­nat har han vun­nit New York Fes­ti­val’s In­ter­na­tio­nal TV & Film Awards 2018 för do­ku­men­tä­ren Afri­ka med bru­ten nac­ke och för den po­li­tis­ka do­ku­men­tär­fil­men Från Clin­ton till Clin­ton.

– Den in­ter­na­tio­nel­la upp­märk­sam­he­ten har be­tytt att jag kun­nat fort­sät­ta med det jag helst vill hål­la på med – do­ku­men­tä­ra be­rät­tel­ser, sä­ger han.

HANS SÄRPRÄGLADE DIALEKT har spår från Små­land, Ble­kinge och barn­do­mens eng­els­ka sko­lor i Ita­li­en där för­äld­rar­na, som var ag­ro­no­mer, job­ba­de åt Fn-or­ga­net FAO. Ef­ter 20 år som ny­hets­re­por­ter, där­ibland som Sve­ri­ges Te­le­vi­sions Usa-kor­re­spon­dent, var det dags att gå vi­da­re till en fas av för­djup­ning. Nu har han hål­lit på med do­ku­men­tär­fil­mer i 20 år.

– Mi­na driv­kraf­ter är med­född rast­lös­het och ny­fi­ken­het. Därut­ö­ver vil­jan att be­rät­ta en spän­nan­de histo­ria som för­hopp­nings­vis kan be­rö­ra och in­spi­re­ra män­ni­skor att vil­ja ta tag i vik­ti­ga sa­ker.

Do­ku­men­tä­ren Det sista örå­det (2004) om Ex­pe­di­tion Ro­bin­son är en av Sve­ri­ge Te­le­vi­sions mest sed­da do­ku­men­tä­rer med 1 845 000 tit­ta­re. Men han ta­lar hell­re om Al­la tors­kar (2009) om dump­ning­en av torsk i Ös­ter­sjön.

– Fil­men fick män­ni­skor att sä­ga ”Å fan, det viss­te jag in­te” och bi­drog till dump­nings­för­bud.

Re­cep­tet på hans för­må­ga att be­rö­ra lå­ter täm­li­gen en­kelt:

– Om jag själv blir be­rörd un­der ar­be­tets gång då bru­kar det fun­ge­ra. Man mås­te va­ra em­pa­tisk och kän­na att man har nå­got vik­tigt att be­rät­ta.

Man kan und­ra var­i­från hans em­pa­ti är sprung­en.

– En stor del av sva­ret är att jag le­ver nä­ra ex­tremt em­pa­tis­ka män­ni­skor – fru, barn, släkt och vän­ner. Det smit­tar av sig. Jag har även fått för­må­nen att träf­fa ena­stå­en­de folk. Ju fler män­ni­sko­ö­den som sam­las i ens hård­disk, desto mer för­står jag hur fan­tas­tiskt li­vet är.

Men jak­ten på bra be­rät­tel­ser har även lett till gast­kra­man­de si­tu­a­tio­ner. * Fyl­ler: 60 år den 17 sep­tem­ber. * Gör: Jour­na­list och do­ku­men­tär­fil­ma­re. * Ak­tu­ell: Med fil­men ”Bal­loons over Ba­by­lon”, som har pre­miär i höst. * Fa­milj: Gift, fy­ra barn i åld­rar­na 15–26 år. * Bor: Sö­der­malm, Stock­holm. * Så fi­rar han fö­del­se­da­gen: “Jag bju­der al­la som kom till mi­na ti­di­ga­re 30-, 40- och 50-års­fes­ter och nya vän­ner till ett stort ming­el. Ba­ra med ett stort för­be­håll – man mås­te kom­ma tom­hänt.” * Om att fyl­la 60: ”Det känns klu­vet. Å ena si­dan är jag oer­hört tack­sam över att jag ge­nom åren fått sto­ra kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter, å and­ra si­dan blir ti­den att spri­da dem allt mind­re.”

För 30 år se­dan blev han kid­nap­pad i Beirut. Kän­de du döds­ång­est?

– Ja, det gjor­de jag för­stås. På en ska­la 1–10 var min räds­la 11. Myc­ket li­te ta­la­de för att vi skul­le kla­ra oss le­van­de ur si­tu­a­tio­nen. Jag vet in­te om kid­napp­ning­en har satt någ­ra spår. Det har va­rit en häl­so­kur att kun­na be­rät­ta om det jag har va­rit med om för en enorm publik. Ju stör­re publik, desto bätt­re te­ra­pi.

Där­med in­te sagt att han är en våg­hal­sig och risk­ta­gan­de krigs­kor­re­spon­dent. Tvärtom vinn­läg­ger han sig om att mi­ni­me­ra ris­ker­na.

– Min fa­milj har all­tid li­tat på att jag har ta­git rätt be­slut, in­te ut­satt mig för onö­di­ga ris­ker och in­te chan­sat.

Do­ku­men­tär­fil­ma­ren Fol­ke Rydéns vik­ti­gas­te verk­tyg är em­pa­tin. Han går i gång på spän­nan­de be­rät­tel­ser och har va­rit med om gast­kra­man­de si­tu­a­tio­ner som han nätt och jämt kla­ra­de med li­vet i be­håll. Hem­lig­he­ten bakom hans in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­slag kan va­ra en fe­no­me­nal för­må­ga att la­ta sig.

UT­AN­FÖR JAK­TEN PÅ be­rät­tel­ser har han hop­pat fall­skärm 2 500 gång­er i sam­man­lagt 30 år. Han vann SM och var med i lands­la­get i fem år.

– Jag var tvung­en att hop­pa rätt myc­ket för att bli bland de bäs­ta i Sve­ri­ge. För tio år se­dan tog jag pa­us för att få mer tid för fa­mil­jen. Om jag gör nå­got vill jag gö­ra det or­dent­ligt. Det gäl­ler även film­pro­jekt – jag är in­blan­dad i al­la de­tal­jer och kan läg­ga mig i klipp­ning av var­je se­kund ut­an att ge mig. Det är de­tal­jer­na som kan av­gö­ra skill­na­den mel­lan en halv­dan och en rik­tigt bra film.

Där har vi kanske hem­lig­he­ten bakom Fol­ke Rydéns sto­ra ge­nom­slag.

– Jag är väl­digt bra på att slap­pa. Även det gör jag or­dent­ligt. Det är hem­lig­he­ten till var­för jag kun­nat pre­ste­ra så bra: jag kan ”töm­ma mig själv”, el­ler ladda bat­te­ri­er­na som and­ra sä­ger, ge­nom att in­te gö­ra någon­ting. El­ler ge­nom att va­ra ute med bå­ten, en åt­ta me­ter lång mo­tor­båt som går i 25 knop. Fär­den ger en lik­nan­de känsla som med fallskärmshoppning – om­slu­ten av enor­ma vid­der är det svårt att tän­ka på nå­got an­nat.

Bild: FRED­RIK SANDBERG

NYTT. Ef­ter 20 år som ny­hets­re­por­ter och SVT:S Usa-kor­re­spon­dent, be­stäm­de sig Fol­ke Rydén för att äg­na sig åt för­djup­ning och do­ku­men­tä­ra be­rät­tel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.