Blytungt po­äng­tapp i der­byt

FOTBOLL: HBK LYC­KA­DES IN­TE HÅL­LA UN­DAN MOT VAR­BERG

Hallandsposten - - Sport -

HBK ha­de ett gyl­le­ne till­fäl­le att när­ma sig top­pen se­dan Fal­ken­berg för­lo­rat och AFC Eskilstu­na tap­pat po­äng, men fick in­te alls till det in­för blott 1655 åskå­da­re på Ör­jans vall.

Blå­svart gjor­de en svag in­sats och det var många som läm­na­de are­nan be­svi­ken på spe­let och den ute­bliv­na tre­po­äng­a­ren.

– Själv­klart är vi miss­nöj­da. Det var ing­en bra match från vår si­da, suc­kar Hbk-an­fal­la­ren Johan Ore­mo.

Än­då var det han som åter­i­gen kun­de ha bli­vit match­hjäl­te.

Ore­mo har kom­mit starkt till­ba­ka i höst ef­ter kors­bands­ska­dan i fjol och gjor­de mål för fjär­de mat­chen i rad.

MEN HANS 1–0 i den förs­ta halv­le­kens sista skäl­van­de se­kun­der var långt i från rätt­vist.

HBK fick en fri­spark på Var­bergs plan­hal­va och den skic­ka­de Pontus Sil­fwer in fram­för mål. Ef­ter en till­trass­lad si­tu­a­tion ham­na­de bol­len fram­för föt­ter­na på Johan Ore­mo, som tryck­te in den från nä­ra håll.

– Jag tog med mig fri­spar­ken på brös­tet och för­sök­te vri­da mig så myc­ket det gick. Se­dan var det ba­ra att tryc­ka dit den, ana­ly­se­rar Johan Ore­mo. Han fort­sät­ter: – Vi gick in med en bra känsla i pa­u­sen. Vi ha­de en led­ning att byg­ga på, men vi lyc­ka­des in­te hål­la den.

HBK ha­de två bra möj­lig­he­ter di­rekt i and­ra halv­lek att öka på led­ning­en. Gabri­el Gud­munds­son

Halm­stads BK ha­de möj­lig­het att knap­pa in po­äng på tä­ten i häng­mat­chen mot Var­bergs Bois. Men ex-hbk:aren Per­pa­rim Beqaj för­stör­de för sitt gam­la lag när han fix­a­de slut­siff­ror­na 1–1 en kvart från slut,

vi­sa­de att han kan skju­ta även med hö­gern, men hans fräsan­de skott gick en bit över må­let.

I an­fal­let ef­ter var se­dan Ore­mo yt­terst nä­ra att hit­ta Gud­munds­son fram­för mål, men i sista stund hann en Var­bergs­för­sva­ra­re emel­lan.

ORE­MO HA­DE DÄR­EF­TER ett bra läge för ett and­ra mål, men sköt i ut­si­dan av stol­pen i 74:e mi­nu­ten.

– Det fanns en luc­ka och jag för­sök­te skru­va in bol­len, men lyc­ka­de in­te få i den.

I stäl­let kvit­te­ra­de Var­berg mi­nu­ten ef­ter.

In­hop­pa­ren och ti­di­ga­re Hbk:aren Per­pa­rim Beqaj vän­de runt in­nan­för straff­om­rå­det och sat­te sä­kert 1–1 bakom Mal­kolm Nils­son.

– Det kom in en luft­pastej som han tog emot, vän­de runt och rull­la­de in. Ett rik­tigt piss­mål. Det må­let tog död på mat­chen för se­dan var bå­da la­gen li­ka udd­lö­sa, tycker ”Mal­le”.

– Men i dag kom vi in­te alls upp i ni­vå i vårt eg­na spel. Ef­tersom pla­nen är då­lig fo­ku­se­ra­de vi på att slå långa bol­lar – och det fun­ka­de in­te alls. Så blir det ibland.

”Själv­klart är vi miss­nöj­da. Det var ing­en bra match från vår si­da.”

POÄNGTAPPET GÖR ATT HBK fort­fa­ran­de har fy­ra po­äng upp till AFC på kval­plats och åt­ta po­äng till Fal­ken­berg på di­rekt­plats till All­svens­kan.

– Det känns jät­te­surt! I det här lä­get skul­le vi ba­ra ha ta­git en tre­po­äng­a­re, men ska vi kla­ra att gå i fatt de and­ra så mås­te vi vin­na res­ten, slu­tar Ore­mo.

JOHAN ORE­MO Hbk-an­fal­la­ren

MÅLSKYTT IGEN. Johan Ore­mo hit­ta­de rätt för fjär­de mat­chen i rad, men var be­svi­ken se­dan HBK tap­pat po­äng mot bot­ten­la­get Var­bergs Bois på Ör­jans vall.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON/BILDBYRÅN

AN­DERS TORNELL at@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 49

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.