Blå­gul cen­ter klar för H/H

Hallandsposten - - Sport - AN­DERS TORNELL at@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 49

En av Sve­ri­ge främs­ta lands­lags­spe­la­re har skri­vit på för Hyl­te/halm­stad. 2,06 långe cen­tern Da­vid Pet­ters­son, 24, läm­nar tys­ka Bun­de­s­li­ga­klub­ben Bühl för Elit­se­ri­en.

Men det finns en klau­sul i kon­trak­tet som sä­ger att Pet­ters­son kan läm­na Hyl­te/halm­stad om han får ett in­tres­sant proff­san­bud.

– Jag har tac­kat nej i som­mar till någ­ra som va­rit in­tres­se­ra­de. Ska jag fort­sät­ta att spe­la ut­om­lands så vill jag kom­ma till en klubb där jag kän­ner att jag kan ut­veck­las, sä­ger Da­vid Pet­ters­son.

– Men det är in­te lätt där­u­te. Det finns ett över­flöd av spe­la­re i Eu­ro­pa, fort­sät­ter han.

H/H HAR UN­DER året haft kon­takt med Pet­ters­son, som till slut val­de att skri­va på och un­der fre­da­gen trä­na­de han med sitt nya lag för förs­ta gång­en.

– Det he­la är en kom­bi­na­tion där jag fort­fa­ran­de har möj­lig­het att ta nå­got ut­om­lands, men om jag blir kvar så blir jag in­te led­sen för det. I Halm­stad kan jag ut­veck­las bå­de som vol­ley­boll­spe­la­re och per­son när jag får chan­sen till ett jobb.

Men där är al­la bi­tar än­nu in­te kla­ra och sport­che­fen Mår­ten Jo­hans­son vill in­te av­slö­ja vad för ar­be­te det hand­lar om.

– Nej, det är li­te kvar att job­ba med än­nu, men vi har ve­lat krat­ta gång­en för Da­vid ut­an­för vol­ley­bol­len och då hand­lar det in­te ba­ra om ett kon­trakt för den här sä­song­en ut­an i ett läng­re per­spek­tiv. Vi vill gär­na att han blir Halm­stad­bo för lång tid fram­ö­ver, kon­sta­te­rar Jo­hans­son, som är nöjd med att H/H lyc­kats kny­ta lands­lagscen­tern åt sig.

– Det är så man får ny­pa sig i skin­net. Det känns jät­te­bra att få in en så duk­tig spe­la­re som sista pus­sel­bit in­nan se­ri­en drar i gång.

PET­TERS­SON, SOM ÄR född och upp­vux­en på en lant­gård i Ös­terå­ker ut­an­för Katri­ne­holm, har en ett fler­tal star­ka sä­song­er bakom sig. Han har ta­git Sm-guld med Fal­ken­berg och har se­dan tre år bakom sig i Bel­gi­en och Tyskland.

Dess­utom har han gjort ett 60-tal lands­kam­per.

Främs­ta framgången i Bühl var en fi­nal­plats i tys­ka cu­pen in­för 12 000 åskå­da­re för­ra sä­song­en.

Nu kom­mer han till ett Hyl­te/ Halm­stad som ser ut att får ett än­nu star­ka­re lag än vad man ha­de un­der guld­å­ret i fjol.

– Jag kän­ner de äld­re spe­lar­na. An­ton (Wijk Te­gen­rot) och An­ton (Ri­bom) har jag spe­lat med i lands­la­get, ”Pi­len” (Philip Petersson) och Ar­no (Sli­pac) i Fal­ken­berg samt Johan (Mår­tens­son) på vol­ley­boll­gym­na­si­et, av­slö­jar Da­vid.

Att bäs­ta kom­pi­sen Sli­pac finns i klub­ben tycker han är bra.

– Ja, vi kän­ner varand­ra väl ef­ter att ha bott ihop un­der gym­na­si­e­ti­den och i Fal­ken­berg.

” Det är så man får ny­pa sig i skin­net. Det känns jät­te­bra att få in en så duk­tig spe­la­re som sista pus­sel­bit in­nan se­ri­en drar i gång.”

MÅR­TEN JO­HANS­SON, sport­chef

Bild: AN­DERS TORNELL

NYTT H/H-AN­SIK­TE. Lands­lag­spe­la­ren Da­vid Pet­ters­son är svens­ka mäs­tar­nas sista ny­för­värv in­för sä­song­en 2018/19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.