Zet­ter­berg läg­ger av: ”Är känslosamt”

Hallandsposten - - Sport - GÖ­RAN SUNDBERG/TT

Detro­it­s­tjär­nan Hen­rik Zet­ter­berg läg­ger av med ishoc­keyn. Det är hans lång­va­ri­ga rygg­pro­blem som sät­ter stopp. – Det är så klart känslosamt, sä­ger han.

Det var Detro­its ge­ne­ral ma­na­ger Ken Hol­land som först gick ut med ny­he­ten på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen svensk tid och se­na­re möt­te Zet­ter­berg pres­sen i sam­band med att Detro­its för­sä­songslä­ger star­ta­de.

– Jag har va­rit här i 15 år och även om jag viss­te att det här var mi­na sista år så öns­kar jag att jag ha­de kun­nat spe­la li­te läng­re, sä­ger han en­ligt mli­ve.com.

Han sä­ger se­na­re till Af­ton­bla­det att även om han ha­de det på känn ett tag så kän­des det kons­tigt att kar­riä­ren var över.

– Det har in­te rik­tigt sjun­kit in att jag in­te ska spe­la hoc­key läng­re, sä­ger han till Af­ton­bla­det.

Re­dan i ja­nu­a­ri kän­de han att det in­te stod rätt till med ryg­gen.

– Jag hit­ta­de ett sätt att spe­la mig ige­nom sä­song­en, men runt mit­ten av som­ma­ren när vi ha­de hop­pats att det skul­le va­ra li­te bätt­re så var det in­te det. Jag åk­te och träf­fa­de min rygg­lä­ka­re för­ra veckan och fick re­sul­ta­tet att ingen­ting egent­li­gen ha­de för­änd­rats, då gick det väl upp för mig, sä­ger Zet­ter­berg en­ligt mli­ve.com.

HAN SÄ­GER ATT lä­kar­na sagt att det in­te finns nå­got att gö­ra åt rygg­pro­ble­men och att ris­ken var stor att för­vär­ra ska­dan om han fort­satt att spe­la.

Den svens­ke stjär­nan och lag­kap­te­nen ha­de tre år kvar på sitt kon­trakt med Detro­it.

– Jag sätts som jag för­står upp på lång­tids­ska­de­lis­tan och blir kvar där un­der de här åter­stå­en­de tre åren, sä­ger Zet­ter­berg till Af­ton­bla­det.

ZETTERBERGS rygg­pro­blem bör­ja­de Os-sä­song­en 2013– 14 när han två må­na­der fö­re OS i Sotji tving­a­des vi­la.

Un­der OS kom smäl­len. Ef­ter pre­miä­ren mot Tjec­ki­en var det fär­dig­spe­lat för Zet­ter­berg som ha­de så­na smär­tor att han blev kvar på sitt rum i Os-byn i fle­ra da­gar in­nan han kun­de fly­ga till USA för ope­ra­tion.

– Det är det job­bi­gas­te som jag gått ige­nom un­der kar­riä­ren.

Det blev den 116:e och sista lands­kam­pen för Zet­ter­berg som är en av svensk hoc­key­histo­ri­as störs­ta namn och till­hör den ex­klu­si­va ska­ran i Trip­pel­guld­klub­ben som vun­nit så­väl OS som VM och Stan­ley Cup.

I NHL och Detro­it Red Wings blev det to­talt 15 sä­song­er och på 1 082 grundse­ri­e­mat­cher där Zet­ter­berg sva­ra­de för sam­man­lagt 960 po­äng, 337 mål och 623 as­sist.

Han var lag­kap­ten i Detro­it se­dan 2014.

Den se­nas­te sä­song­en spe­la­de han al­la grundse­ri­e­mat­cher (82) och sva­ra­de för 56 po­äng, men kun­de un­der de sista må­na­der­na på grund av si­na rygg­pro­blem in­te trä­na ut­an ba­ra spe­la mat­cher.

Hen­rik Zet­ter­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.