En tung smäll i förs­ta mat­chen

Hallandsposten - - Sport - POVEL ARWIDSON pa@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 28

Halm­stad Ham­mers pre­miär i Hoc­key­et­tan blev ing­en ro­lig histo­ria, när man släpp­te fem puc­kar bak­åt mot Tro­ja Ljung­by. – Vi blev för na­i­va, sä­ger trä­na­re Fred­rik Jo­hans­son.

TRO­JA LJUNG­BY 5 HAM­MERS 1

Men även om 1–0-må­let kom re­dan ef­ter dry­ga sex mi­nu­ter, när Ham­pus Ols­son styr in An­ton Jo­hans­sons skott i po­wer play – häng­de bor­t­a­la­get med bra i bör­jan av mat­chen.

Trots att Tro­ja ha­de myc­ket puck hit­ta­de Ham­mers fle­ra fi­na kont­rings­lä­gen. Bäs­ta lä­get fick Hu­go Klipp­fors ef­ter dry­ga tolv mi­nu­ter, när han blir fram­spe­lad till öp­pet mål, men An­ton Svensson i må­let hin­ner dit och gör en ma­ka­lös rädd­ning.

– Vi skul­le ha fått mer be­talt för förs­ta pe­ri­o­den, för där var vi bätt­re än dem. Sät­ter vi vå­ra lä­gen där ha­de det kun­nat bli en an­nan match, sä­ger Jo­hans­son.

ÄVEN I BÖR­JAN av and­ra kun­de man ha hit­tat en väg in i mat­chen, när bac­ken Sa­ka­ri­as An­ders­son pric­ka­de stol­pens in­si­da och do­mar­na först un­der­kän­de mål ef­ter en mi­ni­kon­fe­rens ute på isen.

– Det är mål. Jag är helt sä­ker. Jag står så bra att jag ser det per­fekt när den stud­sar in i mål. Där skul­le vi haft 1–1 och ett an­nat matchlä­ge, me­nar Jo­hans­son.

Men i stäl­let kun­de Tro­ja dö­da mat­chen i mit­ten av and­ra, när man häng­de två kas­sar in­om lop­pet av någ­ra mi­nu­ter. Vid 12:08 gjor­de Tro­ja-bac­ken Da­ni­el Karls­son 2–0 när han stänk­te upp den i ta­ket från blå­lin­jen, och vid 15:38 gjor­de se­dan Oscar Öhman tre­an.

– VI FÅR in­te rik­tigt ut puc­kar­na, och vi är för na­i­va stund­tals i vårt spel. Vi mås­te se till vil­ket mot­stånd vi mö­ter i dag och spe­la enkla­re.

In­te hel­ler i tred­je lyc­ka­des Ham­mers ska­pa nå­got vi­da­re tryck mot Tro­jas mål i jakt på en re­du­ce­ring. Spi­kar­na i kis­tan kom­mer i stäl­let från Tro­ja ge­nom Ham­pus Ols­son och från Johan Lind­holm, in­nan Mar­cus Nygren kun­de gö­ra Ham­mers en­da mål i mat­chen med tio se­kun­der kvar.

– Jag tycker in­te rik­tigt att siff­ror­na speg­lar match­bil­den, och det är in­te en för­lust som gör mig sär­skilt oro­lig för vårt spel.

YT­TER­LI­GA­RE EN TUNG smäll drab­ba­de Ham­mers när bac­ken Tim Bot­hén fick bä­ras ut på bår ef­ter en kol­li­sion bakom eget mål.

– Han har fått åka till sjuk­hu­set med en hjärn­skak­ning. Så myc­ket mer vet vi in­te just nu, sä­ger Ham­mer­strä­na­ren.

”Vi skul­le ha fått mer be­talt för den förs­ta pe­ri­o­den. För där är vi bätt­re än dem” FRED­RIK JO­HANS­SON

Ham­mer­strä­na­re

Bild: KRISTER AN­DERS­SON/BILDBYRÅN

MISS­NÖJD. Fred­rik Jo­hans­son var in­te helt nöjd med do­ma­ren ef­ter att Ham­mers fått ett mål en­ligt ho­nom fel­ak­tigt bort­dömt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.