”The Hunt” till Halm­stad

Hallandsposten - - Ekonomi - SARA ÖS­TER so@hal­lands­pos­ten.se

Hon har sam­ar­be­tat med Nel­son Man­de­la un­der hans skulp­tur­pro­jekt ”Man­de­la and child 2002”, hon har ska­pat en sta­ty fö­re­stäl­lan­de Olof Pal­me för South Afri­ca He­ri­tage Mo­nu­ment i Gro­en­klof, Syd­af­ri­ka. Nu stäl­ler hon ut för all­ra sista gång­en i Eu­ro­pa – och det gör hon med start i dag på Dag­mar Glem­me Art Cen­ter i Vils­hä­rad.

Mau­reen Qu­in är 84 år och är från Syd­af­ri­ka, och trots hen­nes ål­der är det en pigg och öd­mjuk dam HP mö­ter. Hon pac­kar upp det sista in­för den kom­man­de ut­ställ­ning­en.

– Just nu för­be­re­der vi och ing­en an­nan än Mau­reen själv får ta bort skyd­det från skulp­tu­rer­na, sä­ger Dag­mar Glem­me med ett le­en­de.

”THE HUNT”, SOM ut­ställ­ning­en he­ter, är en se­rie med 14 oli­ka brons­skulp­tu­rer. Mau­reen till­ver­ka­de des­sa un­der åt­ta års tid, mel­lan 1991 och 1999.

Hon för­kla­rar att hon in­te vill be­rät­ta vad be­trak­ta­ren ska se el­ler kän­na när man tit­tar på hen­nes verk, ut­an det är upp till var och en.

– Men jag har för­sökt att ge ut­tryck för den skräck som jag kän­ner för män­ni­skans omänsk­lig­het gente­mot sin med­män­ni­ska, för­knip­pad med för­stö­rel­sen av vår mil­jö, sä­ger Mau­reen Qu­in.

Ver­ken kos­tar allt från 300000 till 500 000.

– Jag ser det här som en vis­nings­ut­ställ­ning, och det är en ära för mig att ha Mau­reen och hen­nes skulp­tu­rer här. De är otro­li­ga, sä­ger Dag­mar.

DET ÄR AND­RA gång­en Mau­reen stäl­ler ut i Sve­ri­ge, och se­nast var ock­så hos Dag­mar Glem­me, men då i Helsing­borg. Och un­der ett och ett halvt års tid har skulp­tö­ren ställt ut över he­la Eu­ro­pa – och nu är det dags för den sista.

– Det känns sor­ligt att det går mot ett slut, men jag är glad att va­ra här hos Dag­mar, och att hon gil­lar det jag gör, sä­ger Mau­reen och Dag­mar tar vid:

– Jag har en be­kant som bor i Syd­af­ri­ka, och hon kän­ner Mau­reen. Det var så vi kom i kon­takt med varand­ra – och det är jag väl­digt glad över.

Ver­nis­sa­gen in­vigs av Vi­veca Bos­son, från Mjell­by konst­mu­se­um, till mu­sik av kö­ren C.A.T. Un­der in­vig­ning­en finns även Mau­reen Qu­in på plats.

Ut­ställ­ning­en på­går fram till den 8 ok­to­ber.

Bild: SARA ÖS­TER

SYD­AF­RI­KA TILL VILS­HÄ­RAD. Mau­reen Qu­in står in­till skulp­tu­ren ”Hun­ted”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.