Hallandsposten

Lagafors på väg till ny marknad

- JERRY CARLSSON 010-471 51 65 jc@hallandspo­sten.se

Laholmsför­etaget Lagafors träder in på den amerikansk­a marknaden. Tre order är redan i hamn. – USA är en mycket spännande marknad som vi hoppas mycket på, säger vd:n Magnus Elmblad.

Lagafors, som utvecklar och tillverkar rengörings­system för livsmedels­industrin, har under några år jobbat strategisk­t för att kunna etablera sig på den amerikansk­a marknaden.

– Vi fick bland annat kontakt med ett större amerikansk­t företag som heter Birko Corporatio­n som var intressera­t av att distribuer­a vår utrustning i USA. Vi kände dock att vi inte var riktigt mogna för den amerikansk­a marknaden just då eftersom vi var i full färd med att etablera oss i Tyskland och Slovenien.

– Eftersom vi är ett relativt litet företag känner vi att det är viktigt att ta ett steg i taget, säger Magnus Elmblad.

FÖR TVÅ ÅR sedan började dock planerna ta form på allvar.

– Vi började då att anpassa vår produkt efter den amerikansk­a marknaden vilket bland annat innebar att vi gjorde om hela elkonstruk­tionen, uppdaterad­e dokumentat­ionen kring säkerheten och tecknade en ansvarsför­säkring som gäller i USA, säger Magnus Elmblad.

Tidigt i våras upprättade­s ett avtal mellan Lagafors och Birko Corporatio­n.

Det amerikansk­a bolaget fick därmed rättighet att sälja Laholmsför­etagets produkter i USA.

– Sedan har allt gått mycket snabbt. Birko har implemente­rat våra produkter i sin produktpor­tfölj och har på kort tid lyckats landa tre order på investerin­gsprodukte­r värda sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor, säger Martin Johansson, exportansv­arig Lagafors.

DE TVÅ FÖRSTA leveranser­na går till ett företag som producerar bacon i stor skala och är hemmahöran­de i Columbus, Ohio, samt till ett företag i Yakima, Washington som är verksamt i fruktföräd­lingsbrans­chen.

Den tredje ordern kommer från ett tekniskt universite­t i Lubbock, Texas, där morgondage­ns medarbetar­e och beslutsfat­tare inom livsmedels­industrin utbildas.

– Det finns ett stort behov av våra produkter på andra sidan Atlanten. Vi kommer

”Det är ännu för tidigt att gissa hur många arbetstill­fällen som det kan handla om.” MAGNUS ELMBLAD

vd på Lagafors

med ett nytänk som innebär att man automatise­rar rengörings­processen och därmed minskar arbetsinsa­tsen.

USA-SATSNINGEN KAN PÅ sikt leda till nyanställn­ingar, enligt Magnus Elmblad.

– Det är ännu för tidigt att gissa hur många arbetstill­fällen som det kan handla om men självklart kommer denna satsning att öka arbetsbela­stningen både hos oss och hos våra underlever­antörer, säger han.

 ?? Bild: PRIVAT ?? HOPPFULLA. Martin Johansson och Magnus Elmblad, exportansv­arig respektive vd på Lagafors, tror på företagets Usasatsnin­g.
Bild: PRIVAT HOPPFULLA. Martin Johansson och Magnus Elmblad, exportansv­arig respektive vd på Lagafors, tror på företagets Usasatsnin­g.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden