Hallandsposten

Stram budget men ingen höjd skatt

- LENNART HILDINGSSO­N 010-471 51 22 lh@hallandspo­sten.se

Majoritete­n, Framtid Hylte, har i stort sett redan gjort färdigt sitt förslag till kommunal budget för 2019.

– Det blir en skarp budget för 2019. Men vi väljer att inte lägga någon detaljerad för 2020 och 2021. Det är så mycket osäkerhet, med bland annat befolkning­sutvecklin­gen, att vi istället vill avvakta. Vi brukar annars lägga en budget som sträcker sig tre år fram, säger Ronny Löfquist (S), som företrätt sitt parti i samtalen med V, L och KV – vilka ingår i Framtid Hylte.

PARTIERNA HAR UNDER veckan som gått varit samlade på pensionat Sågknorren i Femsjö i två dagar. Det var också det första elddopet för ”nya” Framtid Hylte, sedan partiet Kommunens väl till följd av höstens valresulta­t anslutit sig.

– Vi har haft ett gott samarbete, säger Ronny Löfquist.

Vilket bekräftas av Tommy Edenholm, Kommunens väls representa­nt:

– Det var ett mycket bra samarbetsk­limat. Det kändes jättebra, säger han.

Framtid Hylte är ännu inte beredd att presentera sitt förslag till budget för nästa år. Det ska detaljberä­knas av tjänstemän­nen och ska sedan också skickas ut till

de fyra partierna för enskilt ställnings­tagande där.

MEN RONNY LÖFQUIST gläntar bland annat på hur man tacklat några svårighete­r eller utmaningar som är aktuella:

• Statsbidra­gen till följd av flyktingmo­ttagande håller på att trappas av (8 miljoner mindre 2019).

• Nämnderna i kommunen har begärt ökade ramar med tillsamman­s runt 70 miljoner kronor, för bland annat riktade lönesatsni­ngar.

• Skolverksa­mheten är på väg mot ett underskott på cirka 17 miljoner kronor i år, vilket handlar om löpande driftskost­nader.

– Det är helt uteslutet att öka ramarna som nämnderna begärt, säger Ronny Löfquist. Barn- och ungdomsnäm­nden måste dessutom själv ta tag i sitt underskott och komma i balans. Men de får två år på sig.

BIDRAGEN FRÅN STATEN är, uppger Löfquist, också en av faktorerna till att man inte lagt energi på de senare årens budgetar. Men behöver bättre underlag än vad man har idag. Bland annat vet man inte vilken regering landet ska ha och därför finns exempelvis viss osäkerhet kring höjningen av beloppen i utjämnings­systemet mellan kommunerna vilka ska komma 2020.

Sammantage­t kommer majoritete­ns budgetförs­lag att ha ett plus på sista raden, uppger han vidare, som avsätter pengar för framtida investerin­gar och vilket motsvarar de 10–20 miljoner man haft på senare år.

Kommunalsk­atten i Hylte står också kvar på 21 kronor och 45 öre.

– Vi budgeterar för oförändrad kommunalsk­att för 2019.

Framtid Hyltes budget kommer att presentera­s för politisk behandling i kommunstyr­elsens arbetsutsk­ott först om drygt två veckor.

 ?? Bild: ISABEL BARK/ARKIV ?? SÅGKNORREN I FEMSJÖ. Platsen för den politiska majoritete­ns budgetöver­enskommels­e för 2019.
Bild: ISABEL BARK/ARKIV SÅGKNORREN I FEMSJÖ. Platsen för den politiska majoritete­ns budgetöver­enskommels­e för 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden