Ele­ver fick en in­blick i total­för­svar

HALM­STAD: En flyg­krasch som re­sul­te­ra­de i 100 dö­da fick ut­gö­ra sce­na­ri­ot när 1300 skolung­do­mar lär­de sig om total­för­svars­plikt.

Hallandsposten - - Sidan 1 - BEN­JA­MIN TROFF 010-471 51 27 bt@hal­lands­pos­ten.se

Nå­gon flyg­krasch har ju dock in­te in­träf­fat på rik­tigt, i al­la fall in­te un­der går­da­gens total­för­svars­dag. Den hy­po­te­tis­ka kris­si­tu­a­tio­nen spe­la­des där­e­mot upp i form av ett roll­spel på Lv 6 i går.

Sce­na­ri­ot gick ut på att en spräng­ladd­ning de­to­ne­rat på ett flyg­plan. Fly­get il­lu­stre­ra­des un­der öv­ning­en av en he­li­kop­ter och ska­da­de och dö­da per­so­ner låg bå­de på mar­ken och i he­li­kop­tern.

Från förs­ta par­kett fick de cir­ka 1 300 andra­år­se­le­ver­na på kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­lor i Halm­stad och La­holm föl­ja ar­be­tet. Po­li­sen kom in och ska­pa­de en ren väg för rädd­nings­for­don och spär­ra­de av om­rå­det.

ROLLSPELET VAR INTERAKTIV­T och man pas­sa­de på att il­lu­stre­ra hur total­för­svars­plik­ten gick till. När rädd­nings­tjäns­ten släckt ”bran­den” gick en po­lis runt och pe­ka­de ut ett ti­o­tal av ele­ver­na som då fick kom­ma in och hjäl­pa till med att bä­ra bort ska­da­de och dö­da, pre­cis som vid en rik­tig kris­si­tu­a­tion.

– Vi mås­te öka kun­skaps­ni­vån och med­ve­ten­he­ten hos all­män­he­ten. Ung­do­mar­nas och för­äld­rar­nas kun­skaps­ni­vå om att va­ra för­be­redd un­der en kris, oav­sett om elen för­svin­ner un­der nå­gon tim­me el­ler om sta­den mås­te ut­rym­mas, är väl­digt låg. En så­dan här in­ve­ste­ring el­ler in­sats mås­te gö­ras un­der lång tid, sä­ger ma­jor Ro­bert Trupp, pro­jekt­le­da­re för total­för­svars­da­gen.

När rollspelet var av­slu­ta­des de­la­des ele­ver­na upp i 36 oli­ka grup­per ba­se­rat på när de är föd­da. Led­da av si­na grupp­be­fäl fick de se­dan gå runt till oli­ka sta­tio­ner och lä­ra sig om För­svars­mak­ten, den kom­man­de mönst­ring­en, kris­be­red­skap och en hel del an­nat re­la­te­rat till total­för­sva­ret. Dess­utom kun­de man ki­ka när­ma­re på de for­don som För­svars­mak­ten rul­lat fram, där­ibland det nya luft­värns­sy­ste­met Ro­bot 98.

FÖR­RA ÅRET GENOMFÖRDE man total­för­svars­da­gen för förs­ta gång­en. För att ta lär­dom från det till­fäl­let fick tre av de då­va­ran­de del­ta­gar­na in­gå i pla­ne­rings­grup­pen in­för årets total­för­svars­dag.

– Vi trod­de att det ba­ra skul­le va­ra ett mö­te för att ge feed­back, men se­dan blev vi in­drag­na och det har va­rit jät­te­kul att ut­veck­la det här. Jag tyc­ker att vi har till­fört li­te mer struk­tur, ex­em­pel­vis att pro­gram­met la­des ut på Uni­kum så att al­la ele­ver har till­gång till det. För­ra året var det li­te rö­rigt kring vad vi skul­le gö­ra och när vi skul­le gö­ra det, sä­ger Sop­hie Lo­rent­zon, en av elev­re­pre­sen­tan­ter­na.

En­ga­ge­mang­et och in­tres­set ver­ka­de det in­te va­ra nå­got fel på hos ung­do­mar­na.

– När vi ber om hjälp, som med att bä­ra bort krop­par i dag, så ser man ett gäng som räc­ker upp han­den och vill hjäl­pa till. Ha­de det va­rit en rik­tig kris­si­tu­a­tion så är det många som in­ser all­va­ret och vill hjäl­pa till. Där är jag fort­satt hopp­full om fram­ti­den, sä­ger Fred­rik Borg­ström, bran­din­gen­jör vid rädd­nings­tjäns­ten i Halm­stad.

Bild: ROGER LARS­SON

KRISLÄGE. En he­li­kop­ter fick re­pre­sen­te­ra det kra­scha­de flyg­pla­net. Fle­ra ele­ver ploc­ka­des ut för att hjäl­pa rädd­nings­tjäns­ten med att bä­ra bort ska­da­de och dö­da, helt i en­lig­het med total­för­svars­plik­ten.

Bild: ROGER LARS­SON

TOTAL­FÖR­SVAR. Fle­ra ele­ver ploc­ka­des ut för att hjäl­pa till med att bä­ra bort dö­da och ska­da­de.

LED­DE ÖVNING. Ma­jor Ro­bert Trupp, pro­jekt­le­da­re för total­för­svars­da­gen, var den or­ga­ni­se­ra­de da­gen.

VISADES UPP. Ut­ö­ver rollspelet vi­sa­de För­svars­mak­ten upp en hel del av si­na oli­ka for­don.

TEATRALISK­T. He­li­kop­tern var pre­pa­re­rad med en rök­ma­skin och blo­di­ga of­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.