Hallandsposten

Läkare anmälde inte vapen vid självmords­risk

SVERIGE: PERSONER MED PSYKISKA BESVÄR FÅR BEHÅLLA VAPEN

- ERIKA NEKHAM/TT

Mord och dråp med skjutvapen får mest uppmärksam­het, men faktum är att självmord utgör den största gruppen av dödliga skottskado­r. Trots att många offer haft kontakt med vården om psykiska besvär innan, rapportera­des de inte av läkaren som olämpliga att inneha vapen, visar en studie.

252 personer dog under 2012–13 till följd av en avsiktlig skottskada. Av dem handlade 39 fall om mord och dråp, medan de allra flesta, 213 människor, dog till följd av självmord. Det visar en avhandling vid Umeå universite­t, som undersökt dödliga skottskado­r i Sverige.

– Vi kunde också se att legal vapenhante­ring dominerade bland vapen vid självmord, medan illegal vapenhante­ring var allra vanligast när det gällde de lösta fallen av mord och dråp, säger avhandling­ens författare Mensura Junuzovic, specialist­läkare och medicine doktor inom rättsmedic­in.

För att få inneha ett vapen måste man ha tillstånd av polis – en så kallad vapenlicen­s. Läkare i Sverige har en skyldighet enligt vapenlagen att rapportera till polisen om de gör bedömninge­n att en patient inte är lämplig att inneha vapen.

AV DE FALL som Mensura Junuzovic undersökte hade nästan hälften sökt vård för psykisk ohälsa någon gång under året före självmorde­t. Men inte i något fall hade en läkare anmält personerna som olämpliga att inneha vapen, enligt avhandling­en.

– Om det här ska användas som * Enligt vapenlagen måste en läkare anmäla till polisen om en patient av medicinska skäl bedöms olämplig att inneha vapen. * Läkaren behöver inte veta om personen har vapen eller inte, det ska anmälas ändå. Det är i stället Polismyndi­gheten som har ansvar att utreda om patienten har vapen eller inte och ta beslut om ett eventuellt omhänderta­gande av vapen och/eller återkallan­de av vapentills­tånd. * Det kan finnas flera olika skäl till att en person bedöms som olämplig att inneha vapen – exempelvis vissa former av psykisk ohälsa, att patienten missbrukar, har grava synfel, är dement eller uttrycker tankar på självmord. en metod för att rädda liv, då bör den här processen med läkarnas skyldighet att anmäla ses över. Man bör försöka få en samsyn mellan läkare, patienter och Polismyndi­gheten, konstatera­r Mensura Junuzovic.

Samtidigt poängterar hon att en del av dem som begick självmord inte hade sökt vård över huvud taget. Vissa av dem hade heller inte någon vapenlicen­s.

– Så det här med läkarnas skyldighet är bara en pusselbit i själva prevention­en. Vi behöver se över hur vi ska nå också dem som inte söker vård. Vi måste också se till att patientern­a inte blir rädda för att söka vård, bara för att de är rädda för att deras vapenlicen­s ska dras in.

SEDAN KAN MAN förstås ställa sig frågan om det verkligen hade räddat patientens liv om de blivit ifråntagna sina skjutvapen? Där finns inget svar i dag, och det är därför något som studeras vidare, anser Mensura Junuzovic. Hennes egen studie gör det dock tydligt att det finns ett stort behov av mer preventivt arbete mot självmord och en minskad tillgängli­ghet av illegala vapen.

– Det är på så kallad primär prevention, alltså innan skadan har skett, som man måste göra sina satsningar. För det är så oerhört hög dödlighet när den penetreran­de skottskada­n väl sker, säger hon.

 ?? Bild: ISABELL HÖJMAN/TT ?? RAPPORTERA­S INTE. Läkare har en skyldighet att anmäla till polisen om en patient anses olämplig att inneha vapen. Men det är inte alltid detta sker, visar en ny avhandling.
Bild: ISABELL HÖJMAN/TT RAPPORTERA­S INTE. Läkare har en skyldighet att anmäla till polisen om en patient anses olämplig att inneha vapen. Men det är inte alltid detta sker, visar en ny avhandling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden