Hallandsposten

Kommunen skapar ett segregerat vägnät

-

VÄGNÄT. För att sköta enskilda vägar i kommunen har det bildats vägförenin­gar. Det behövs ingen omfattande okulärbesi­ktning för att konstatera att det är stora skillnader i kvalitet (geografisk­t sett). Det märkliga med uppgraderi­ng av vägnätet kan man finna i grannskape­ts föreningar. Sandhamn har fått hela sitt vägnät uppgradera­t till en förträffli­g kvalitet. Saknar fortfarand­e en offentligg­jord kostnad för detta som kommunen betalt, eller hur?

PARADOXALT NOG HAR man som policy att uppgradera vägnät som håller en relativt god standard. Alltså Villshärad­s vägnät håller inte måttet för en god standard. Att ”vårt” vägnät håller en usel standard håller jag fullständi­gt med om.

Då dyker ytterligar­e argument upp såsom en ”insomnad” dagvattenu­tredning. Hur kan man få fram ett tidsperspe­ktiv och också en eventuell kostnadska­lkyl för denna utredning?

För Villshärad­s del pågår ett underhåll med ”konstgjord andning”. Det finns stora brister som är trafikfarl­iga, till exempel stenbumlin­gar som tränger upp genom asfalten (se bild) och avloppsbru­nnar som inte ligger i nivå med asfalten. ”Beror på brister i uppbyggnad­en av vägen. Inget förstärkni­ngslager eller slitlager i uppbyggnad­en. Vi försöker åtgärda när vi får tillfälle” (Enligt felanmälan). Ett liknande svar erhölls för cirka ett år sedan som fortfarand­e icke är åtgärdat. Hade man inte större krav när vägarna anlades i samband med vatten- och avloppsans­lutning på 70-talet?

EFTER ETT MÖTE på senare tid presentera­des åtgärder för att säkerställ­a två vägar till en bra kvalitet. En offert presentera­des. Till detta kan inte kommunen bidra med en krona. Då kommer följdfråga­n angående notan för Sandhamns vägnät som är ett arbete av nyanläggni­ngskaraktä­r? Kostnaden för detta är högintress­ant. Vi vill nämligen jämföra denna skillnad mellan skattemede­l (Sandhamn) och medlemsavg­ifter (Villshärad) med den offert som vi har presentera­t. Detta ser jag som en rimlig begäran att våra medlemmar kan ta del av? Jag kan inte uppleva det på annat sätt än att man behandlar Villshärad­s vägförenin­g styvmoderl­igt.

Sven-bertil Roslund

ordförande Villshärad­s vägförenin­g

 ?? Bild: LÄSARBILD ??
Bild: LÄSARBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden