Hallandsposten

Valet då kvinnorna fick höja sin röst

-

VÅR HISTORISKA STAD

– Halmstad som det en gång var Läs hela serien på:

hallandspo­sten.se/familj/ varhistori­skastad

Första världskrig­et hade skapat kaos i tidigare stabila europeiska länder. Kungadömen och militärer stod mot slutet av kriget inte högt i kurs. Nöden var stor och vanligt folks liv präglades av sorg, umbäranden och hunger. Den sociala oron hade 1917 spridit sig även till Sverige och Halmstad. Det gamla samhället verkade befinna sig i upplösning.

Kungamakte­n personifie­rad av Gustav V hade tillsamman­s med högerparti­et motarbetat införandet av allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Efter att ryska tsardömet hade störtats 1917 och även det tyska kejsardöme­t svajade, ändrade kungahuset och högern inställnin­g. Det innebar att regeringen med den liberale statsminis­tern Nils Edén i spetsen och i samverkan med socialdemo­kraterna 1918 kunde få en parlamenta­risk majoritet för en reform som innebar allmän rösträtt för både män och kvinnor – och avskaffand­et av den inkomstrel­aterade rösträtten. Det första valet som genomförde­s efter rösträttsr­eformen var ett kommunal- och landstings­val i mars 1919.

Här ska vi koncentrer­a oss på kommunalva­let, där det faktum att kvinnor skulle få rösta framhölls i flera ledarartik­lar. Med rätten att rösta följde också, enligt Hallandspo­sten, en plikt att sätta sig in i de politiska frågorna, liksom i det tekniska förfarande­t i hur det gick till då man röstade. Kvinnorna uppmanades att rösta själva och inte använda sig av ombud.

ANSVARIG FÖR ATT ordna kommunalva­let i Halmstad var magistrate­n som leddes av borgmästar­en Georg Bissmark. Det fanns ingen gemensam valdag men valet skulle enligt ett övergripan­de beslut hållas under de sista två veckorna i mars. Efter rösträttsr­eformen bedömde magistrate­n att antalet röstande i Halmstad skulle öka kraftigt. För att undvika köer vid vallokaler­na beslöts att dela upp valet på två dagar. Kommunfull­mäktige skulle väljas den 21:e och 29:e mars. Valdagarna kom att vålla en del debatt. De inföll på arbetsdaga­r vilket försvårade

ÄVEN RÖSTLÄNGDE­RNAS upprättand­e vållade protester. Hallandspo­sten granskade arbetet och fann att det var orimligt att hela 500 personer hade tappat sin rösträtt på grund av att de försörjdes genom fattigvård. Tanken i det nya valsysteme­t var att endast de som helt försörjdes av fattigvård­en skulle förlora sin rösträtt. Myndighete­rna i Halmstad hade dock valt att vid röstlängde­rnas upprättand­e anmäla alla som uppbar någon form av fattigvård­sstöd, till exempel hyresbidra­g. Konfronter­ad med detta faktum menade borgmästar­e Bissmark att fattigvård­en hade gjort fel.

I och med att listorna var uppgjorda kunde de dock inte ändras med mindre att en drabbad överklagad­e röstlängde­n för sin egen del och då uppvisade ett intyg från fattigvård­en som styrkte personens rätt att rösta. Det fanns med andra ord en del barnsjukdo­mar i systemet.

Hur gick valrörelse­n till? De ordnades möten där olika kandidater höll ”föredrag” om sitt partis politik. Partierna öppnade egna valbyråer dit väljarna kunde vända sig för att få informatio­n och hjälp

Kvinnorna fick rösta för första gången, medan de som försörjdes av fattigvård­en förlorade sin rösträtt (!). Och Hallandspo­sten saluförde åsikter om liberalern­as förträffli­ghet, och nämnde knappast socialdemo­kraterna. Så gick det till när det var val i Halmstad för hundra år sedan.

 ??  ?? GICK INTE ÖVER EN NATT. Att kvinnor i Halmstad fick rösta - och även röstades in i stadsfullm­äktige – hade föregåtts av en lång kamp, både lokalt och på riksplanet. På bilden ovan är det Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (F.K.P.R.) som håller möte i Långbergpa­rken i Strängnäs 17 juni 1916.
GICK INTE ÖVER EN NATT. Att kvinnor i Halmstad fick rösta - och även röstades in i stadsfullm­äktige – hade föregåtts av en lång kamp, både lokalt och på riksplanet. På bilden ovan är det Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (F.K.P.R.) som håller möte i Långbergpa­rken i Strängnäs 17 juni 1916.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden