Oli­ka sti­lar blan­da­des på Te­a­terns scen

Att skri­va är lä­kan­de och ett sätt att byg­ga bro­ar till and­ra män­ni­skor. Det sa­de Ma­lou von Si­vers vid En kväll för boken på tors­da­gen. Hon var en av sju för­fat­ta­re un­der en kväll som bjöd på en per­fekt bland­ning av oli­ka sti­lar och tem­pe­ra­ment.

Hallandsposten - - Si­dan 1 - PER KÅG­STRÖM pk@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 33

Sju för­fat­ta­re ska­pa­de en un­der­hål­lan­de kväll för boken på Halm­stads te­a­ter.

Al­la är vi barn i bör­jan och in­led­ning­en till En kväll för boken har de se­nas­te åren gått i de all­ra mins­ta med­bor­gar­nas tec­ken.

På tors­dags­kväl­len fick den full­sat­ta sa­long­en där­för se en kort film, där barn pra­ta­de om böc­ker och möt­te Hbk-spe­la­re, bå­de vid sa­go­böc­ker och dribb­ling­ar med bol­len. Fot­bolls­klub­ben är en av de med­ver­kan­de i pro­jek­tet Lässpe­let.

Där ef­ter var det dags för den första gäs­ten. Dec­kar­för­fat­ta­ren An­ders de la Mot­te är upp­växt i Bjuv, den skåns­ka kom­mu­nen ”som har gi­vit värl­den An­na An­ka”. Men frå­gan är om in­te An­ders de la Mot­te snart är li­ka be­römd. Hans böc­ker säljs i 30 län­der, han har fått fle­ra pri­ser och den se­nas­te ”Vin­ter­eld” är no­mi­ne­rad som ”årets bäs­ta dec­ka­re”.

Han för­kla­ra­de att den bäs­ta re­cen­sio­ner trots allt ha­de kom­mit från hans mam­ma. Hon ha­de in­te gil­lat hans ti­di­ga­re hård­kok­ta thril­lers men när det gäll­de de se­nas­te ro­ma­ner­na, som ut­spe­las i nord­väst­ra Skå­ne, ha­de hon för­kla­rat att ”det här var min stil”.

NÄS­TA FÖR­FAT­TA­RE, hem­ma­dot­tern My Feldt (bo­en­de i Os­kar­ström), för­de in na­tu­ren på Te­a­tern, när hon pra­ta­de om sin bok ”Blå­bärs­snår, äp­pelskrutt och ra­bar­berskug­ga”. Hon vi­sa­de bil­der av blom­mor och and­ra väx­ter, tag­na av Lin­da Lo­me­li­no (från Halm­stad), och pra­ta­de ex­al­te­rat.

– Jag vil­le gö­ra en bok som fick män­ni­skor att läng­ta och kän­na., sa My vars fram­trä­dan­de var en en­da jub­lan­de lov­sång till na­tu­ren.

De fles­ta som upp­trätt på En kväll för boken ge­nom åren har in­ty­gat hur ro­ligt det har va­rit att skri­va si­na böc­ker. Men det gäl­ler in­te Ingrid och Jo­achim Wall, för­fat­tar­na bakom ”Boken om Kim Wall – när or­den tar slut”.

– Den här boken skul­le in­te ha bli­vit skri­ven. Vi skul­le i stäl­let ha sut­tit i sa­long­en som stol­ta för­äld­rar och hört Kim be­rät­ta om sin se­nas­te bok, sa Ingrid Wall som berättade om den sto­ra sak­na­den.

– Det finns ingen ma­nu­al för för­äld­rar som mis­ter si­na barn, sa hon

Men vi fick även hö­ra om all em­pa­ti och stöd för­äld­rar­na har mött. Det sam­las in peng­ar i Kim Walls namn för att stöd­ja kvinn­li­ga jour­na­lis­ter och en kvin­na for­mar stän­digt nya hjär­tan av ste­nar, på stran­den vid Trel­le­borg, där Ingrid och Jo­achim Wall bor.

Vid pa­u­sen som följ­de var det träng­re än van­ligt – det var ju full­satt, över 900 per­so­ner skul­le få vin och en mac­ka i fo­a­jén. Men det gick bra än­då.

KVÄL­LENS FJÄR­DE GÄST lig­ger per­fekt i ti­den med tan­ke på att pre­si­dent Trump pra­tar om ”fa­ke news” var och varan­nan dag. Jack Wer­ner har i sin bok ”Ja ski­ter i att det är fejk det är förjäv­ligt än­då” gått i ido­len Bengt af Klint­bergs spår och kon­trol­le­rat mo­der­na vand­rings­säg­ner, och re­na lögn­er.

Var­för blir vi så lätt lu­ra­de av osan­na be­rät­tel­ser? Det finns fle­ra an­led­ning­ar men Jack Wer­ner pra­ta­de bland an­nat om vårt be­kräf­tel­se­be­hov: vi vill ha in­for­ma­tion som be­kräf­tar det vi all­tid har trott.

Själv har han av­slö­jat fle­ra mo­der­na lögn­er och ut­veck­lat en pa­to­lo­gisk miss­tänk­sam­het.

– Ju mer en per­son häv­dar att en histo­ria är sann, desto mer skep­tisk blir jag

Kväl­lens kän­das­te an­sik­te var Ma­lou von Si­vers, pri­sad jour­na­list i TV4 som nu­me­ra även skri­ver böc­ker. Vägen dit gick via ett myc­ket upp­märk­sam­mat ”Som­mar”-pro­gram 2016 där hon för första gång­en berättade of­fent­ligt om sin upp­växt med en bru­tal pap­pa.

PÅ TE­A­TERN PRA­TA­DE hon om si­na två ro­ma­ner – den se­nas­te he­ter ”Olycks­bar­net” – om en släkt som präglas av miss­han­del, som på­går bakom stäng­da dör­rar. Nå­got hon upp­levt i verk­lig­he­ten.

– Många anar vad som på­går men ingen gör nå­got. Jag skul­le öns­ka att fler in­grep, sa Ma­lou von Si­vers.

Final­gäs­ten på Te­a­tern var en fa­vo­rit i re­pris. Stefan Ein­horn be­sök­te En kväll för boken 2005 och nu var han till­ba­ka med ”Kons­ten att gö­ra skill­nad”.

Han agi­te­ra­de, med all­var och hu­mor, bland an­nat för att vi mår bra av att hjäl­pa and­ra män­ni­skor.

– Forsk­ning har vi­sat att det ak­ti­ve­rar ett njut­nings­cent­rum i hjär­nan, sam­ma cent­rum som ak­ti­ve­ras av nar­ko­ti­ka, god mat och sex. Så vi kan slu­ta med de tre sa­ker­na.

Precis som 2005 domp­te­ra­de Stefan Ein­horn publi­ken och fick oss att sät­ta fing­ret på kin­den, i stäl­let för ha­kan.

– I Halm­stad vet de tyd­li­gen in­te var ha­kan sit­ter, sa han – och ska­pa­de kans­ke där­med en mo­dern vand­rings­myt?

Nå­got för Jack Wer­ner att bi­ta i.

”Den här boken skul­le in­te ha bli­vit skri­ven. Vi skul­le i stäl­let ha sut­tit i sa­long­en som stol­ta för­äld­rar och hört Kim be­rät­ta om sin se­nas­te bok”

INGRID WALL

GÖR SKILL­NAD. Stefan Ein­horn sig­ne­rar en bok åt en lä­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.