Att Kim Walls namn nu le­ver vi­da­re i en fond är kans­ke det vack­ras­te man kan gö­ra.

Var och en kan själv sät­ta sig in i den ohygg­li­ga käns­lan av att för­lo­ra ett barn.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Mattias Karls­son Po­li­tisk re­dak­tör mattias.karls­son@ hal­lands­pos­ten.se

Be­rät­tel­sen är känd. Än­då är det nå­got helt an­nat att få den be­rät­tad di­rekt av dem som den be­rör. När Ingrid och Joakim Wall på plats i Halm­stads te­a­ter bå­de sak­ligt och käns­lo­samt re­do­gör för vad de va­rit med om gri­per or­den tag i en. Mor­det på de­ras dot­ter Kim Wall om­bord på en ubåt ut­an­för Kö­pen­hamn blev en världs­ny­het i au­gusti 2017. Se­dan dess har det skri­vits över 100 000 ar­tik­lar, ar­tik­lar som fram­för allt hand­lat om mör­da­ren och hur mor­det har gått till. Det är som att Kim Wall in­te fick plats i ny­hets­rap­por­te­ring­en.

Det­ta vill för­äld­rar­na Wall nu änd­ra på, och i da­gar­na kom­mer de­ras bok ”Boken om Kim Wall – när or­den tar slut” ut.

DET VAR FULL­SATT i årets upp­la­ga av ”En kväll för boken” som äg­de rum på tors­da­gen. Sju för­fat­ta­re med oli­ka per­spek­tiv och fram­fö­ran­den. Mest gri­pan­de var be­rät­tel­sen som Ingrid och Joakim Wall ha­de med sig. Ingrid in­led­de med att sä­ga att hon egent­li­gen vil­le sit­ta i publi­ken och få hö­ra sin dot­ter Kim Wall be­rät­ta om sin se­nas­te bok. Det blev in­te så.

Det var på kväl­len den 10 au­gusti som jour­na­lis­ten Kim Wall be­stäm­de sig för att föl­ja med på en tur i en ubåt till­sam­mans med dess kon­struk­tör, Pe­ter Mad­sen. Kim Wall var fri­lans­jour­na­lis­ten som rap­por­te­rat från värl­dens al­la hörn och skri­vit för sto­ra in­ter­na­tio­nel­la tit­lar. Nu ha­de hon en ny sto­ry på gång, in­te långt från sin barn­doms­stad Trel­le­borg. Men där tog allt slut.

Var och en kan själv sät­ta sig in i den ohygg­li­ga käns­lan av att för­lo­ra ett barn, och ett mord under de här för­hål­lan­de­na gör det än vär­re.

För mig per­son­li­gen har hän­del­sen ock­så be­rört mig på dju­pet. Jag har ti­di­ga­re ar­be­tat fle­ra år på Trel­le­borgs Al­le­han­da och är be­kant med Ingrid Wall se­dan ti­di­ga­re då hon dels ar­be­tat som jour­na­list på tid­ning­en i många år, dels är kom­mu­ni­ka­tions­chef på Trel­le­borgs kom­mun. Jag har även ar­be­tat till­sam­mans med Kim Walls bror, Tom Wall, som är press­fo­to­graf.

Där­för känns det bra för mig att på plats lyss­na på Ingrid och Joakim Wall. De be­rät­tar att ti­den nu är mo­gen för att kun­na vän­da sig till en bre­da­re publik. Fram­för allt för att rätts­pro­ces­sen mot Pe­ter Mad­sen nu for­mellt är över. Han döm­des i vå­ras till livs­tids fäng­el­se för mord, brott mot grif­te­fri­den och grovt sex­u­ellt över­grepp, en dom som fast­ställ­des i hös­tas av den dans­ka mot­sva­rig­he­ten till hov­rät­ten.

I BOKEN SKRI­VER Ingrid Wall hur hon ti­digt ef­ter mor­det har två tan­kar som väg­rar släp­pa ta­get om hen­ne.

”De ena är att Kim ska le­va vi­da­re ge­nom en sti­pen­di­e­fond, hon ska in­te bli bort­glömd. Den and­ra är att den här boken, den san­na be­rät­tel­sen mås­te skri­vas, och det ska vi gö­ra. Kim ska ge­stal­tas som den en­ga­ge­ra­de och vil­je­star­ka kvin­na hon var, som män­ni­skan och jour­na­lis­ten Kim – in­te som off­ret. Be­slu­tet skän­ker en viss tröst – alu­ta con­ti­nua – kam­pen fort­sät­ter.”

Så blev det ock­så. Peng­ar har nu sam­lats in till en in­ter­na­tio­nell sti­pen­di­e­fond som har upp­rät­tats till Kim Walls min­ne och som var­je år ska de­la ut ett sti­pen­di­um till en kvinn­lig jour­na­list. I vå­ras de­la­des det första sti­pen­di­et ut till den dans­ka jour­na­lis­ten An­ne Kristi­ne Her­mann som fick 45 000 kro­nor för att åka till Grön­land och gö­ra ett re­por­tage om ur­sprungs­be­folk­ning­en och för­tryc­ket mot dem.

Kim Wall var fri­lans­jour­na­lis­ten från Trel­le­borg med värl­den som ar­bets­plats. Att hen­nes namn nu le­ver vi­da­re i en sti­pen­di­e­fond är kans­ke det vack­ras­te man kan gö­ra. Det är att kun­na gå vi­da­re för trots sor­gen mås­te ju li­vet fort­sät­ta. Kam­pen fort­sät­ter. Steg för steg, dag för dag.

Bild: RO­GER LARS­SON

GRI­PAN­DE. Joakim och Ingrid Wall berättade om si­na upp­le­vel­ser det se­nas­te året då de upp­levt myc­ket sorg men ock­så mött myc­ket kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.