Gäng fast för över­fall

Hallandsposten - - Sidan 1 - JONATAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

Fy­ra per­so­ner har häk­tats för över­fal­let ef­ter en fot­bolls­match i La­holm. Fler är miss­tänk­ta.

”Ef­teråt blev de ho­ta­de om de skul­le gå till po­li­sen.” KLAS LUNDGREN, kam­mar­å­kla­ga­re

Fy­ra per­so­ner har häk­tats för grov miss­han­del ef­ter fot­bolls­brå­ket i La­holm i för­ra vec­kan. Fy­ra till är miss­tänk­ta i nu­lä­get. Tre ton­å­ring­ar blev över­fall­na med till­hyg­gen.

Under höst­lo­vet ord­na­de fri­tids­le­da­re på La­holms kom­mun möj­lig­he­ter för skol­le­di­ga ung­do­mar att spe­la fot­boll. En match på mån­da­gen fick ett oa­nat och all­var­ligt ef­ter­spel.

Po­li­sen ut­re­der en gäng­miss­han­del mot tre ung­do­mar och ho­tel­ser mot sju fa­mil­jer i kom­mu­nen.

DET HE­LA SKA ha bör­jat med gruff i sam­band med fot­bolls­mat­chen. Del­ta­ga­re i det för­lo­ran­de la­get blev en­ligt upp­gift till po­li­sen su­ra och stäm­de träff med någ­ra från det vin­nan­de la­get da­gen där­på, då sa­ken skul­le kla­ras ut.

Upp­gö­rel­sen äg­de rum på Häl­le­bäcks­vä­gen i La­holm vid 20-ti­den på tis­da­gen 30 ok­to­ber.

–Tre per­so­ner i det ena la­get över­fölls av ett stort an­tal per­so­ner som miss­hand­la­de dem med oli­ka till­hyg­gen. Ef­teråt blev de ho­ta­de om de skul­le gå till po­li­sen, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Klas Lundgren, en av två åkla­ga­re som är in­kopp­la­de i ären­det.

OFFREN ÄR TRE KILLAR i 16-års­ål­dern. De hamnade på sjuk­hu­set i Halm­stad, där po­li­sen pra­ta­de med dem sam­ma kväll.

Gär­nings­män­nen var desto fler. Gäng­et ska ha be­stått av 12 till 15 per­so­ner, i ål­dern 17 till 23 år. De upp­gavs va­re be­väp­na­de med ba­se­boll­trän och bäl­ten.

I mån­dags an­höll åkla­ga­ren ett an­tal per­so­ner för miss­han­deln. Fy­ra av dem häk­ta­des på tors­da­gen av Halm­stads tings­rätt på san­no­li­ka skäl, den hög­re miss­tan­ke­gra­den, miss­tänk­ta för grov miss­han­del. Någ­ra av dem är ock­så miss­tänk­ta för över­grepp i rätts­sak.

Halm­stads tings­rätt be­teck­nar miss­han­deln som grov ef­tersom de miss­tänk­ta var i nu­me­rärt över­läge och an­vän­de livs­far­ligt våld. Offren fick ”ska­dor, blå­na­der och med­ve­tan­de­sänk­ning”.

Två av de häk­ta­de är 18 år, en är 19 och en 23. Al­la är bo­sat­ta i La­holms kom­mun. De för­ne­kar brott.

– Fy­ra per­so­ner till, som är under 18 år, har va­rit fri­hets­be­rö­va­de. De är släpp­ta, men miss­tan­kar­na kvar­står, sä­ger Klas Lundgren.

Åkla­ga­ren upp­ger att det kan finns fler in­blan­da­de som än­nu in­te är iden­ti­fi­e­ra­de.

– Hur många vet jag in­te, sä­ger han.

I TIS­DAGS AN­MÄL­DE sju pap­por från kom­mu­nen att de­ras fa­mil­jer ut­satts för upp­re­pa­de ho­tel­ser den se­nas­te vec­kan. Ho­ten om miss­han­del och våld mot de­ras bi­lar och lä­gen­he­ter sätts nu i sam­band med ef­ter­spe­let till fot­bolls­mat­chen.

Käl­lor in­om po­li­sen beskriver ären­det som re­surskrä­van­de och tung­rott ef­tersom al­la be­hö­ver tolk.

Åtal ska väc­kas se­nast om två vec­kor, 22 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.