KLIPP

Hallandsposten - - Opinion -

* Den 9 no­vem­ber 1938 in­träf­fa­de Kri­stall­nat­ten – som in­te ut­spe­la­des under en natt, ut­an i fle­ra da­gar. No­vem­ber­po­gro­men iscen­sat­tes av na­zis­ter­nas Sa­för­band och un­der­stöd­des av ci­vi­la tys­kar. I vårt kol­lek­ti­va min­ne ser vi glas­splitt­ret på trot­to­a­rer­na, men det vi bor­de min­nas är de 400 ju­dar som dö­da­des och de 1400 sy­na­go­gor som brann. Det är en an­led­ning att på­min­na oss om att ste­get från hat till hand­ling kan va­ra för­skräc­kan­de kort.

Ex­pres­sen (ob li­be­ral)

* Än­då ska be­ty­del­sen av makt­skif­tet i re­pre­sen­tant­hu­set in­te un­derskat­tas. Det in­ne­bär att Trump får svå­ra­re att dri­va ige­nom sin politik. Bå­de han och re­pu­bli­ka­ner­na brom­sas upp. De­mo­kra­ter­na åter­får en del av ini­ti­a­ti­vet i lag­stift­nings­pro­ces­sen, och de­ras möj­lig­he­ter att via ut­skott un­der­sö­ka skan­da­ler och af­fä­rer som om­gär­dar pre­si­den­ten ökar. Mel­lanårsva­len vi­sa­de ock­så hur Trumps kam­pan­jer och me­to­der kan be­seg­ras i val, och att det går. Det är en vik­tig er­fa­ren­het, en käl­la till hopp, in­för 2020. Ola Nor­de­bo i VK (fri­sin­nad li­be­ral)

* So­ci­al­de­mo­kra­tin har allt­så nyck­lar­na till Ro­sen­bad, men som van­ligt ute­blir pres­sen på par­ti­et i de­bat­ten. I stäl­let har Stefan Löfven gjort en sö­lan­de in­sats som son­de­rings­per­son och vän­tar ba­ra ut bor­ger­lig­he­tens in­ter­na gräl för att ut­i­från det se­dan ma­nö­vre­ra sig i att splitt­ra Al­li­an­sen och få över C och L till att stöd­ja S. Det sist­nämn­da kom­mer att miss­lyc­kas. Bol­len som mås­te spe­las lig­ger egent­li­gen i Stefan Löfvens säck. Det är dags att tvinga fram den.

Patrik Ok­sa­nen i Hu­diksvalls Tid­ning (cen­ter)

Det är in­te Ulf Kris­ters­son som stats­mi­nis­ter vi rös­tar nej till, ut­an den re­ge­ring som fö­reslås.

JAN BJÖRKLUND, par­ti­le­da­re för Li­be­ra­ler­na, för­tyd­li­gar vad det är par­ti­et sä­ger nej till i stats­mi­nis­ter­om­röst­ning­en näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.